แบบแจ้งความจำนงใช้งานหลักสูตร EchoHybrid
หลักสูตร EchoHybrid คือ
หลักสูตร EchoHybrid เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิยุวสถิรคุณ, กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาเอ็นคอนเซ็ป ที่มีวัตถุประสงค์ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่สอดคล้องกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จะยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR จากระดับ A1 ไปสู่ระดับ B2

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
1. เว็บไซต์ EchoHybrid : http://www.echothailand.com/
2. กดไลค์ Facebook Official Page : https://www.facebook.com/echohybrid

Email address *
Cannot pre-fill email address.
FREE !!! : หลักสูตร EchoHybrid ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
llllllllllllllll> รายการบริการที่โรงเรียนจะได้รับ ฟรี!
1. หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ CEFR
2. บริการสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
(1) แอพลิเคชั่น MyEcho ที่รองรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในระบบแอนดรอยด์
(2) User Account ในการเข้าใช้งานแอพลิเคชั่น MyEcho สำหรับผู้ดำเนินการ (Administrators) และผู้เรียน (Learners) ไม่จำกัดจำนวน
(3) ระบบรายงาน (Report System) ดังต่อไปนี้
1. โหมดรายงานภายในแอพลิเคชั่น MyEcho เพื่อให้นักเรียนตรวจดูผลการเรียนของตนเอง
2. ระบบฐานข้อมูล Back-End เพื่อให้คุณครูติดตามผลการเรียนของนักเรียน
(4) หนังสือ EchoHybrid (PDF File) ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ http://www.echothailand.com/

llllllllllllllll> รายการบริการเพิ่มเติม ที่โรงเรียนสามารถจัดหาเพื่อความสะดวกในการเรียน
1. สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือเรียน EchoHybrid
(2) แผ่น DVD หลักสูตร EchoHybrid มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
1. วิดีโอบทเรียน (Lesson VDO) เหมือนในแอพลิเคชั่น MyEcho
2. วิดีโอการสอน (Teaching VDO) เหมือนในแอพลิเคชั่น MyEcho
3. หนังสือเรียน EchoHybrid (PDF File)
2. ระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูล เมื่อต้องการการเก็บรวบรวมสถิติการเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นข้อมูลเชิงลึก
หมายเหตุ : ผลวิเคราะห์สถิติข้อมูลเชิงลึกนี้ สามารถนำไปประกอบงานวิจัยครูได้ อาทิ งานวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น

การเข้าใช้งานหลักสูตร EchoHybrid
กรุณากรอกข้อมูลความจำนงของท่าน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
หัวข้อ 1 : รายละเอียดการติดต่อ (Contact Details)
หัวข้อ 2 : รูปแบบการใช้งานหลักสูตร EchoHybrid ที่ท่านสนใจ
หัวข้อ 1 : รายละเอียดการติดต่อ (Contact Details)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อรอการติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname) *
Your answer
ที่อยู่อีเมล์ (E-mail Address) *
Your answer
จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน *
Your answer
เว็บไซต์โรงเรียน (Official Institution Website) *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน (Institution's Telephone Number) *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Number) *
Your answer
ชื่อโรงเรียน หรือ เขตพื้นที่การศึกษา (Title of Institution or Educational Service Area) *
Your answer
ระดับชั้นเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตร EchoHybrid (Educational Level) *
โปรดระบุว่าต้องการนำหลักสูตร EchoHybrid ไปใช้กับชั้นเรียนระดับใดบ้าง เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นต้น
Required
จำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน (Total Number of Students in School) *
Your answer
จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่คาดว่าจะเรียนจากหลักสูตร EchoHybrid (Total Number of Students Expected to Study with EchoHybrid) *
Your answer
จำนวนห้องเรียนทั้งหมดที่คาดว่าจะเรียนด้วยหลักสูตร EchoHybrid (Total Number of Classrooms Expected to Implement EchoHybrid) *
Your answer
หัวข้อ 2 : รูปแบบการใช้งานหลักสูตร EchoHybrid ที่ท่านสนใจใช้
กรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการใช้งานหลักสูตร EchoHybrid ทั้ง 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. การเรียนหลักสูตร EchoHybrid เต็มรูปแบบ (Complete EchoHybrid)
1.1 สิ่งที่โรงเรียนต้องจัดหา
(1) มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ Wi-Fi ในห้องเรียน
(2) มีแท็บเล็ตจำนวน 1 เครื่องต่อนักเรียน 1 คน* และไม่ใช่แท็บเล็ตของโครงการ OTPC (One Tablet Per Child) เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของ OTPC ไม่สามารถใช้งานได้ (*นักเรียนอาจใช้งานสลับกันได้ หรือสามารถหมุนเวียนใช้ในคาบเรียนอื่นได้)
(3) มีนโยบายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4-5 คาบต่อสัปดาห์ โดยใช้หลักสูตร EchoHybrid แทนหลักสูตรของโรงเรียน
(4) มีครูสอนภาษาอังกฤษที่รับผิดชอบดูแลห้องเรียน
1.2 สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ
(1) แอพลิเคชั่น MyEcho พร้อมจำนวน User Accounts
(2) หนังสือ EchoHybrid (PDF File) ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ http://www.echothailand.com/
(3) ระบบรายงาน (Report System) แสดงข้อมูลการใช้งานของผู้เรียน เป็นรายงานแบบมาตรฐาน
(4) โรงเรียนสามารถจัดซื้อหนังสือ EchoHybrid เพิ่มเติมในราคาพิเศษได้
(5) โรงเรียนสามารถจัดซื้อบริการวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติเชิงลึก) ซึ่งเป็นรายงานวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ เพิ่มเติมได้

2. การเรียนหลักสูตร EchoHybrid เป็นหลักสูตรเสริม (Semi-Scale EchoHybrid)
2.1 สิ่งที่โรงเรียนต้องจัดหา
(1) มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ Wi-Fi ในห้องเรียน
(2) มีแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน อย่างต่ำจำนวน 1 เครื่องต่อห้องเรียน 1 ห้อง* และต้องไม่ใช่แท็บเล็ตของโครงการ OTPC (One Tablet Per Child) เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของ OTPC ไม่สามารถใช้งานได้ (*อาจเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ของคุณครูหรือนักเรียน)
(3) มีนโยบายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเสริม 2-3 คาบต่อสัปดาห์ (นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้")
(4) มีครูสอนภาษาอังกฤษที่รับผิดชอบดูแลห้องเรียน
2.2 สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ
(1) แอพลิเคชั่น MyEcho พร้อมจำนวน User Accounts
(2) หนังสือ EchoHybrid (PDF File) ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ http://www.echothailand.com/
(3) โรงเรียนสามารถจัดซื้อหนังสือ EchoHybrid เพิ่มเติมในราคาพิเศษได้
หมายเหตุ : โรงเรียนจะไม่ได้รับบริการระบบรายงาน (Report System) เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนเสริม ที่นักเรียนอาจไม่ได้ใช้แอพพลิเคชั่นทุกคน ข้อมูลจึงไม่ครบถ้วน

3. การเรียนเนื้อหา EchoHybrid แบบออฟไลน์ (Offline EchoHybrid)
3.1 สิ่งที่โรงเรียนต้องจัดหา
หมายเหตุ : ในกรณีที่โรงเรียนขาดความพร้อมในด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ต, Wi-Fi และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โรงเรียนสามารถรับการบริการจากทางโครงการ EchoHybrid ได้ในข้อ 3.2
3.2 สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ
(1) โรงเรียนสามารถจัดซื้อแผ่น DVD เนื้อหาหลักสูตร EchoHybrid (ประกอบด้วย วิดีโอบทเรียน, วิดีโอการสอน และหนังสือ EchoHybrid (PDF File))
(2) โรงเรียนสามารถจัดซื้อหนังสือเรียน EchoHybrid เพิ่มเติมได้
หมายเหตุ : โรงเรียนจะไม่ได้รับบริการระบบรายงาน (Report System) ใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากไม่ได้ใช้แอพลิเคชั่นในการเรียนการสอน จึงไม่มีการแสดงรายงานในระบบฐานข้อมูล
3.3 รูปแบบการเรียนเนื้อหา EchoHybrid แบบออฟไลน์ (กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
(1) แบบแผ่นดีวิดี มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
(1.1) DVD Level A1 : Unit 1-10 จำนวน 2 แผ่น ราคาสุทธิ 200 บาท
(1.2) DVD Level A1+ : Unit 1-10 จำนวน 2 แผ่น ราคาสุทธิ 200 บาท
(1.3) DVD Level A2 : Unit 1-10 จำนวน 2 แผ่น ราคาสุทธิ 200 บาท
(2) แบบดาวน์โหลดไฟล์ ไม่มีค่าใช้จ่าย ***ทางทีมงานจะจัดส่งลิงค์เพื่อดาวน์โหลดให้ตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
(2.1) Level A1 : Unit 1-10 ขนาดไฟล์ 7 GB
(2.2) Level A1+ : Unit 1-10 ขนาดไฟล์ 7 GB
(2.3) Level A2 : Unit 1-10 ขนาดไฟล์ 7 GB

llllllllllllllll> คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของสื่อการเรียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แนะนำ
1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
แอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 4.2 หรือใหม่กว่า (Android 4.2 or newer)
2. โปรเซสเซอร์ (CPU)
Qualcomm® 1.5GHz หรือเร็วกว่า
3. หน่วยความจำ (Memory)
RAM: 2 GB+
ROM: 16 GB+

กรุณาเลือกรูปแบบการใช้งานหลักสูตร EchoHybrid *
รูปแบบการเรียนเนื้อหา EchoHybrid แบบออฟไลน์ที่ท่านต้องการ (ดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ 2. ข้อย่อย 3.3)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
สุดท้ายนี้ ท่านเข้าใจและยอมรับข้อตกลงของการเข้าใช้งานหลักสูตร EchoHybrid *
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Enconcept. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms