แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)สพป.ราชบุรี เขต 1
3 responses
Loading...
Loading responses…
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม (Status)
No responses yet for this question.
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
No responses yet for this question.
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ (Satisfaction with the service provide)
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (Procedures in the service)
No responses yet for this question.
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Staff) *
No responses yet for this question.
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Location and Equipment)
No responses yet for this question.
ด้านคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service)
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะ
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.