Request edit access
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของหน่วยผู้รับบรรจุต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และบรรจุเข้ารับราชการ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
คำชี้แจง : โปรดเลือกระดับความพึงพอใจซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อความละ ๑ ช่อง เท่านั้น
ชั้นยศ (ระบุ)
Your answer
ประสบการณ์ในการทำงาน (ปี)
Your answer
สังกัด *
Your answer
เหล่าทหาร
Your answer
ชื่อ-นามสกุล นักเรียนจ่าอากาศที่บรรจุ *
Your answer
เกณฑ์การให้คะแนน
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
๑. ด้านวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ
๑.๑ มีความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามเหล่าทหาร *
Required
๑.๒ มีความเข้าใจในการรับคำสั่ง และนำไปปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง *
Required
๑.๓ ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ *
Required
๑.๔ รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง *
Required
๑.๕ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน *
Required
๑.๖ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน *
Required
๑.๗ มีการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน *
Required
๒. ด้านความสามารถพื้นฐานที่จำเป็น และส่งผลต่อการทำงาน
๒.๑ มีความรู้ ระเบียบ ข้อบังคับ และขนบธรรมเนียมทหาร *
Required
๒.๒ มีความรู้พื้นฐานด้านงานธุรการ *
Required
๒.๓ มีความรู้ด้านสายการบังคับบัญชา *
Required
๓. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
๓.๑ มีความซื่อสัตย์ *
Required
๓.๒ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน *
Required
๓.๓ มีความกล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติงาน *
Required
๓.๔ ปฏิบัติงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของหน่วยงาน เป็นหลัก *
Required
๓.๕ ไม่หวาดหวั่นต่อความยากลำบากในการปฏิบัติงาน *
Required
๓.๖ รู้จักใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่า *
Required
๔. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกองทัพ
๔.๑ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในทางวิชาการหรือวิชาชีพ
๔.๑.๑ ความรู้ความสามารถในทางวิชาการทั่วไป *
Required
๔.๑.๒ ความรู้ความสามารถ และทักษะในสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา *
Required
๔.๑.๓ ขวนขวายใฝ่หาความรู้ และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ *
Required
๔.๑.๔ การรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมกับงาน *
Required
๔.๑.๕ ความสามารถในการใช้ภาษาพูด/ท่วงทีวาจา *
Required
๔.๑.๖ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่าน *
Required
๔.๒ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
๔.๒.๑ ความคิดในการริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางาน *
Required
๔.๒.๒ ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล *
Required
๔.๒.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า *
Required
๔.๒.๔ การมีระเบียบแบบแผนในการทำงาน *
Required
๔.๒.๕ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น *
Required
๔.๒.๖ การรู้จักติดต่อประสานงาน/มีมนุษยสัมพันธ์ *
Required
๔.๓. มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถเสียสละชีวิต เพื่อประเทศชาติ และราชบัลลังก์ รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔.๓.๑ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตย *
Required
๔.๓.๒ มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพ/ประเทศชาติ *
Required
๔.๓.๓ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแก่ประเทศชาติและราชบัลลังก์ *
Required
๔.๔ มีความรู้วิชาชีพพื้นฐานวิชาการทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์
๔.๔.๑ ความรู้ความสามารถในวิชาการทหารทั่วไป *
Required
๔.๔.๒ ความรู้ความสามารถในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ *
Required
๔.๔.๓ การเอาใจใส่ฝึกฝนตนเองให้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ *
Required
๔.๕ มีวินัยทหาร และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร
๔.๕.๑ มีระเบียบวินัยทหาร (ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เคารพอาวุโส ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ ไม่เกียจคร้าน หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ไม่กล่าวเท็จ หรือกล่าววาจาที่ไม่สมควรตักเตือน/สั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิด ไม่เสียกิริยาในที่สาธารณะ เป็นต้น) *
Required
๔.๕.๒ การตรงต่อเวลา *
Required
๔.๕.๓ ประพฤติตามธรรมเนียมประเพณีอันดีของทหาร *
Required
๔.๕.๔ รู้จักกาลเทศะ/มีกิริยามารยาท และวางตัวได้อย่างเหมาะสม *
Required
๔.๖ มีภาวะผู้นำทหาร ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบมีจิตสำนึกในความเป็นทหาร และรู้รักสามัคคี
๔.๖.๑ บุคลิกภาพ/ลักษณะท่าทาง และการแต่งกาย *
Required
๔.๖.๒ การเป็นผู้นำ/การปกครองบังคับบัญชาและความกล้าหาญ *
Required
๔.๖.๓ ความประพฤติดี มีคุณธรรม อ่อนน้อม และซื่อสัตย์สุจริต *
Required
๔.๖.๔ ความเสียสละ *
Required
๔.๖.๕ ความรับผิดชอบ *
Required
๔.๖.๖ จิตสำนึกในความเป็นทหาร และรู้จักหน้าที่ *
Required
๔.๖.๗ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความเป็นสุภาพบุรุษ *
Required
๔.๖.๘ มีความสามัคคีในหมู่คณะ *
Required
๔.๗ มีความแข็งแรง อดทน และความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ
๔.๗.๑ ความแข็งแรงของร่างกาย *
Required
๔.๗.๒ ความอดทนต่อการปฏิบัติงาน *
Required
๔.๗.๓ ความเข้มแข็งทางอารมณ์/สุขุม/เยือกเย็น และมีสติรอบคอบ *
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms