Request edit access
5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร (อาจารย์)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำชี้แจง การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของการบริหารหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อนำผลไปหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
คำแนะนำ โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และทำเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. สภานะภาพ
3. ประสบการณ์สอน
4. วุฒิการศึกษา
5. ตำแหน่งทางวิชาการ
6. หลักสูตร/สาขาวิชา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
คำแนะนำ ทำเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งแต่ละช่องมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = ควรปรับปรุง
5
4
3
2
1
1. การกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. การกำหนดแนวทางปฏิบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความชัดเจน
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
4. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร
5. ความเหมาะสมในการจัดอาจารย์ผู้สอนตามความรู้ความสามารถ
6. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
7. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพเหมาะสม
8. ระบบแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
9. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร
10. การนำผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร
11. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
12. การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์
13. การกำกับควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน
14. การนำผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
15. ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรโดยภาพรวม
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5
4
3
2
1
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสภาพแวดล้อมมีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน
2. ความเพียงพอของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนเช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรา หนังสือ ฐานข้อมูล
3. ความพร้อมและความทันสมัยของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรา หนังสือ ฐานข้อมูล
4. การจัดพื้นที่สำหรับอาจารย์และนักศึกษาได้ทำงาน/กิจกรรมร่วมกัน
5. ความเพียงพอการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ตอนที่ 4 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ท่านเคยได้รับทราบข้อร้องเรียนจากนักศึกษาต่อการจัดการของหลักสูตรหรือไม่
ระบุข้อร้องเรียน
Your answer
การปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว
Your answer
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms