Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประจำปีการศึกษา 2561
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตร *
ตำแหน่งทาวิชาการ *
คุณวุติการศึกษา *
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ : ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร *
5
4
3
2
1
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
3. การส่งเสริมความสามารถในการทำงานของอาจารย์ตามความชำนาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีวุฒิทางการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ : ระบบการบริหารอาจารย์ *
5
4
3
2
1
1. การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน
2. การมอบหมายภาระหน้าที่ เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
3. การกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
4. ความโปร่งใสในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ : ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ *
5
4
3
2
1
1. โอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. การควบคุม กำกับ ส่งเสริม จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
3. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร
4. การส่งเสริมการทำวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการ
บรรยากาศการทำงานภายในหลักสูตร *
5
4
3
2
1
1. บรรยากาศ/สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ ที่สนับสนุนต่อการทำงาน การเรียนการสอน
2. ความสุขในการทำงาน
3. การติดต่อต่อสื่อสาร/รับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในหลักสูตร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สิ่งอำนวยความสะดวก, วัสดุ, อุปกรณ์, สื่อ, แหล่งเรียนรู้, องค์กรเครือข่าย ฯลฯ) *
5
4
3
2
1
1. การมีส่วนร่วมเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service