Request edit access
เครื่องมือวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ชั้น ม.๑
คำชี้แจง
เครื่องมือวัดและประเมินผล
“การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑


๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้
๑.๑ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and retrieve) เป็นการวัดความสามารถในการดึงสาระ ของสิ่งที่ได้อ่าน
๑.๒ การบูรณาการและตีความ (Integrate and interpret) เป็นการวัดความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน ความสามารถในการตีความ แปลความสิ่งที่ได้อ่าน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบ ของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตหรือโลกที่อยู่
๑.๓ การสะท้อนและประเมิน (Reflect and evaluate) เป็นการวัดความเข้าใจข้อความที่ได้อ่านความสามารถในการตีความ แปลความสิ่งที่ได้อ่าน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตหรือโลกที่อยู่ พร้อมทั้งความสามารถในการประเมินข้อความที่อ่าน และความสามารถในการให้ความเห็นหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน
๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผล มี ๑ ฉบับ คือ แบบทดสอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน จำนวน ๓๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
โรงเรียน *
Your answer
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทอ่านที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม โดยเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าคำตอบที่ถูกต้อง หรือเขียนตอบในที่ว่างที่กำหนดให้ ใช้เวลา ๙๐ นาที
บทอ่านที่ ๑ (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๑ - ๓

การขาดวิตามินเอเป็นสาเหตุหลักทำให้ตาบอดตามที่องค์การอนามัยโลกระบุไว้ นอกจากนี้การขาดวิตามินเอยังเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อต่าง ๆ หนุ่มสาวทั่วโลกประมาณ 250 ล้านคน ประสบปัญหาภาวะขาดวิตามินเอ และคนส่วนใหญ่ขาดวิตามินเอและสารอาหารอื่น ๆ
การป้องกันการขาดวิตามินมีหลากหลายวิธี หนึ่งในขั้นตอนที่ถูกนำมาใช้เป็นกระบวนการที่เรียกว่า “ไบโอฟอติฟิเคชัน” (Biofortification) เนื่องจากกระบวนการนี้ช่วยสร้างผลิตผลที่เป็นธรรมชาติและอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย กระบวนการไบโอฟอติฟิเคชันมีอยู่ในมันเทศ
ในแอฟริกาใต้ มันเทศเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้สำหรับดูแลสุขภาพ เพราะมีเบต้าแคโรทีนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสารชนิดนี้จะถูกแปลงเป็นวิตามินเอที่จำเป็นต่อร่างกาย มันเทศสามารถช่วยลดน้ำหนัก และป้องกันไม่ให้ตาบอด ได้อย่างน่าทึ่ง ไม่เพียงแค่นั้น มันเทศยังสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในขณะที่มันเทศยังมีคาร์โบไฮเดรตที่สามารถเพิ่มระดับ Adiponectin ในร่างกาย ซึ่งสาร Adiponectin เป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดให้คงที่ และยับยั้งการเพิ่มของระดับน้ำตาลในเลือด
อาหารที่มีระดับน้ำตาลต่ำเช่นมันเทศยังช่วยระบบย่อยอาหาร ทำให้รู้สึกอิ่ม และควบคุมความอยากอาหารได้ดี นอกจากนี้มันเทศยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ เพียงรับประทานมันเทศ 4 กรัม ไฟเบอร์ในมันเทศจะทำให้รู้สึกอิ่มได้เป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วยวิตามินเอ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ตาบอด และช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้สุขภาพตาและกระดูกดีขึ้น รวมทั้งช่วยป้องกันปัญหาสิวอีกด้วย หากต้องการได้รับประโยชน์สูงสุดจากมันเทศ ควรนำไปต้มหรือนึ่งแทนการย่าง เนื่องจากการย่างจะทำให้สูญเสียสารอาหารและวิตามินบางชนิด


ปรับจาก Hermist Herbal http://www.hermisthealth.com
๑. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากมันเทศ (๑ คะแนน) *
1 point
๒. ทำไมจึงควรต้มหรือนึ่งมันเทศแทนการย่าง (๑ คะแนน) *
1 point
๓. สุดามีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน และมีโอกาสเป็นเบาหวานได้ เราควรแนะนำสุดาให้รับประทานอาหาร ที่มีมันเทศเป็นส่วนประกอบหรือไม่เพราะอะไร (๑ คะแนน) *
1 point
บทอ่านที่ 2 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๔ - ๗
จำปูน (Anaxagorea javanica Blume) เป็นพรรณไม้พื้นเมืองของไทย มีขึ้นกระจายอยู่ในภาคใต้ นับตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป รวมทั้งในภาคตะวันออกของจังหวัดจันทบุรีและตราด ชอบสภาพภูมิอากาศที่ชุ่มชื้น มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตรต่อปี อยู่ในที่ร่มเงา และชอบสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาช่อง จังหวัดตรัง หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะตามริมลำธาร หรือตามแหล่งใกล้น้ำตก
ต้นจำปูนเป็นไม้พุ่มสูง ๑.๕ - ๒ เมตร แตกกิ่งยอดโน้มลู่ลง มีใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ออกดอกตามกิ่งยอดหรือกิ่งแขนง ดอกเป็นดอกกลมสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวปนขาวนวล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ - ๒ เซนติเมตร มีกลีบดอกหนามากจำนวน ๖ กลีบ เรียงเป็น ๒ ชั้น ชั้นละ ๓ กลีบ กลิ่นหอมสดชื่น ดอกตูม มีลักษณะเป็นตุ้มกลม หรือตุ้มรี ๆ
บางต้นจะมีทั้งดอกและผลอยู่ในช่วงเดียวกัน ผลเป็นผลกลุ่ม มีผลย่อย ๔ - ๘ ผล แต่ละผลมีก้านผลยาว ๒.๕ - ๓ เซนติเมตร แล้วมีผลกลม ๆ ขนาด ๑ เซนติเมตร อยู่ที่ปลายก้าน เมื่อผลแก่จัดแล้ว เปลือกผลจะแตกออก แล้วดีดเมล็ดกระเด็นไปได้ไกล การปลูกจำปูนให้เจริญเติบโตได้ดี แล้วออกดอกดก ส่งกลิ่นหอมให้ท่านสูดดม ได้ชื่นใจ ก็ต้อง “ตามใจจำปูน” ไม่ใช่ตามใจคนปลูก


ปรับจาก นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ ๓๘๔ https://www.doctor.or.th/article/detail/11477
๔. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในข้อใด เหมาะสำหรับปลูกต้นจำปูน (๑ คะแนน) *
1 point
๕. หากท่านจะปลูกจำปูนให้เจริญเติบโตได้ดี แล้วออกดอก ส่งกลิ่นหอมให้ท่านสูดดมได้ชื่นใจ ท่านต้อง “ตามใจจำปูน” คำว่า “ตามใจ” ในข้อความนี้ หมายถึงข้อใด (๑ คะแนน) *
1 point
๖. เมื่อผลของต้นจำปูนแก่จัดแล้ว เปลือกของผลจะแตกออก ดีดเมล็ดกระเด็นไปไกล จะส่งผลอย่างไร (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
๗. นักเรียนคิดว่า เราสามารถนำจำปูนไปปลูกเป็นไม้ประดับสวนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
บทอ่านที่ ๓ (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๘ - ๙
สมองปลอดโปร่งด้วยอาหารเช้า

การรับประทานอาหารเช้าเป็นการเปิดรับพลังงานให้ร่างกาย เพราะร่างกายไม่ได้รับอาหาร
มาตลอดทั้งคืนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ - ๘ ชั่วโมง เมื่อตื่นนอนก็ต้องมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ร่างกายจึงต้องการพลังงานจากอาหารเช้า ดังนั้นการได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในมื้อเช้า ย่อมทำให้มีพลังในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สมองแจ่มใส อารมณ์ไม่หงุดหงิด และสมาธิดี
หนังสือ THE NATURE DOCTOR : A Manual of Traditional and Complementary Medicine แนะนำว่า มื้อกลางวันควรรับประทานสลัด หรือเมนูผัก เพื่อเพิ่มเติมแร่ธาตุ และวิตามินให้กับร่างกาย
ทำให้สมองปลอดโปร่ง
อาหารเย็นเป็นมื้อที่ควรบริโภคน้อยที่สุด แต่ในปริมาณน้อยนั้นก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพด้วย
การรับประทานอาหารธรรมชาติที่ปราศจากการแปรรูป แม้จะบริโภคไม่มาก แต่ร่างกายจะได้รับสารอาหารเต็มที่ การเลือกเมนูอาหารเบา ๆ จะช่วยให้สบายท้อง และนอนหลับสบายอีกด้วย
การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ควรคำนึงถึงวิถีชีวิตและกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวันอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อต้องให้พลังงานเพียงพอ และต้องเลือกรับประทานอาหารให้สมดุลกับพลังงานที่ต้องการในแต่ละวันและไม่มากไม่น้อยเกินไปด้วย


ปรับจาก นิตยสารชีวจิต http://campus.sanook.com
๘. จากบทอ่านข้างต้น เพราะเหตุใดจึงไม่ควรงดอาหารมื้อเช้า (๑ คะแนน) *
1 point
Your answer
๙. นายประสงค์เป็นพนักงานก่อสร้าง ต้องทำงานตลอดทั้งวัน ถ้าหากเขารับประทานอาหารเช้า เป็นกาแฟ ๑ แก้ว ไข่ดาว ๑ ฟอง นักเรียนคิดว่านายประสงค์รับประทานอาหารเช้าเพียงพอหรือไม่ พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบ (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
บทอ่านที่ ๔ (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๑๐ - ๑๒
ขายอะไรดีที่หน้าโรงเรียน

สุดา : ขายอาหารหรือขนม เด็ก ๆ จะชอบมากที่สุด เพราะบางครั้งเด็กต้องรีบออกจากบ้าน มาโรงเรียน
ตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรสักอย่าง พอตอนเย็นหลังเลิกเรียนท้องก็จะร้อง ต้องหาอะไรกิน เมื่อมาเจอ
แม่ค้าขายขนม อาหารว่าง ที่หน้าโรงเรียน ยังไงก็ต้องซื้อ จะขายไอศกรีม ข้าวเหนียว ไก่ย่าง
ซาลาเปา ก็ได้
สมร : ทำเลหน้าโรงเรียน ขายอุปกรณ์เครื่องเขียนสิ เพราะนักเรียนจะต้องใช้ และขาดไม่ได้ สามารถ
เปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนที่หน้าโรงเรียนได้ตลอด นักเรียนรุ่นเก่าจบไป รุ่นใหม่ก็เข้ามาอีก
ส้ม : เปิดร้านขายของน่ารัก ๆ ดีกว่า โดยเฉพาะนักเรียนหญิงจะชอบซื้อ ไม่ว่าจะเป็นกิ๊บ หนังยาง
โบผูกผม เพราะมีให้เลือกหลากหลายสี รวมไปถึงเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น ต่างหู กำไลข้อมือ
แหวน ถึงแม้ว่าเด็กนักเรียนจะใส่ไปโรงเรียนไม่ได้ แต่ก็ใส่ตอนไปเที่ยว ตอนอยู่บ้าน
หรือตอนปิดเทอมได้ แล้วยังอาจจะเสริมด้วยการขายหนังสือนิยายหรือการ์ตูนไปด้วยก็ได้
เด็กวัยรุ่นจะชอบอ่านเป็นพิเศษ


ปรับจาก ไอเดียอาชีพและธุรกิจส่วนตัว http://www.kingsmes.com/ขายอะไรดี
๑๐. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (๑ คะแนน) *
1 point
๑๑. ข้อความใดที่ทั้งสามคนน่าจะมีความเห็นตรงกัน (๑ คะแนน) *
1 point
๑๒. ถ้าต้องการเปิดร้านขายเครื่องดื่มบริเวณหน้าโรงเรียน นักเรียนคิดว่าควรขายเครื่องดื่มประเภทใด เพราะอะไร (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
บทอ่านที่ ๕ (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๑๓ - ๑๖
ส้มตำไทย : เคล็ดลับเพื่อความอร่อย

ส้มตำ เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และทุกพื้นที่บนโลกที่มีคนไทยอาศัยอยู่ ส้มตำเป็นอาหารที่ปรุงจากมะละกอดิบ สับเป็นเส้น แล้วนำมาคลุกเคล้ากับส่วนผสมต่าง ๆ ประกอบด้วย มะเขือเทศลูกเล็ก หรือมะเขือเทศสีดา พริกสด ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง กระเทียม มะนาว
และเครื่องปรุง
ส้มตำไทยเป็นอาหารที่มีขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับคนรักอาหารไทยและชอบอาหารรสจัดจ้าน วิธีการทำส้มตำไทย มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนการทำส้มตำไทย
๑. ใส่กระเทียมและพริกลงในครก ตำพอแหลก จากนั้นใส่กุ้งแห้งและถั่วลิสงคั่ว ตำต่อไปอีกสักพัก
๒. ใส่น้ำตาลปี๊บ คลุกเคล้าให้น้ำตาลละลาย แล้วใส่น้ำปลาและน้ำมะนาว
๓. ใส่มะละกอสับ ถั่วฝักยาวหั่น มะเขือเทศ คลุกให้ทุกอย่างเข้ากัน แล้วตักใส่จานพร้อมกับผักสด
เคล็ดลับในการทำส้มตำไทย
การทำส้มตำไทยให้มีรสชาติดี ต้องใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ และควรใช้มีดสับมะละกอเพื่อให้ได้
เส้นมะละกอที่มีขนาดไม่เท่ากัน หากใช้เครื่องขูด เส้นจะมีขนาดเล็กและเท่า ๆ กัน ทำให้รสชาติของมะละกอไม่ดีเท่ากับแบบที่สับเอง
การใช้มะเขือเทศราชินีจะทำให้ได้รสชาติอร่อยอีกแบบ และควรคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยไม่ต้องโขลกให้แตก เนื่องจากมะเขือเทศราชินีมีขนาดเล็ก รสหวาน สามารถกินเล่นสด ๆ ได้ และมีสีสวย
ถั่วลิสงคั่ว ควรใช้ที่คั่วเอง เพราะหากซื้อจากร้านค้าที่คั่วเก็บไว้นาน ถั่วลิสงอาจมีกลิ่นหืน
นอกจากนี้เพื่อให้ส้มตำมีรสชาติที่จัดจ้านยิ่งขึ้น ส่วนสำคัญ คือ พริกสด ให้ใช้พริกขี้หนูสวน
ผสมกับพริกชี้ฟ้า เนื่องจากพริกขี้หนูสวนมีรสเผ็ด และพริกชี้ฟ้าจะทำให้ส้มตำมีสีสันสวยงาม ส่วนกระเทียมควรใช้กระเทียมกลีบเล็ก เพราะมีกลิ่นหอม
กุ้งแห้ง ควรใช้ตัวใหญ่และล้างให้สะอาด เพื่อกำจัดสารตกค้าง แล้วนำไปนึ่งให้กุ้งสุก เพื่อความสะอาดและความอร่อย
เคล็ดลับที่สำคัญของส้มตำไทย คือ ความสะอาดของวัตถุดิบ และการปรุงรสให้รสชาติออกเปรี้ยว หวาน เค็ม ส่วนรสเผ็ดนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้รับประทาน


ปรับจาก NLOVE COOKING http://nlovecooking.com/papaya-salad/
๑๓. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำส้มตำไทยให้อร่อยน่ารับประทาน (๑ คะแนน) *
1 point
๑๔. เคล็ดลับที่สำคัญในการทำส้มตำไทย คืออะไร (๑ คะแนน) *
1 point
Your answer
๑๕. ใช้บทอ่านข้างต้น พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า เป็นความจริง หรือ ไม่เป็นความจริง (ต้องตอบถูกทั้ง ๓ ข้อ ได้ ๑ คะแนน)
- ขนาดของเส้นมะละกอมีผลต่อรสชาติของส้มตำ *
1 point
- บทอ่านนี้เชิญชวนให้ผู้อ่านสนใจกินส้มตำ *
1 point
- ส้มตำจะดูน่ารับประทานเมื่อใส่มะเขือเทศ *
1 point
๑๖. เหตุใดส้มตำไทย จึงนับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ให้ระบุมา ๒ ประเด็น (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
บทอ่านที่ ๖ (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๑๗ - ๑๙
๑๗. ข้อใดจับคู่พฤติกรรมกับผลต่อสมองได้ถูกต้อง (๑ คะแนน) *
1 point
๑๘. การปฏิบัติตนตามตารางข้างล่างนี้ ทำให้มีความจำดีขึ้นหรือไม่ (ต้องตอบให้ถูก ๕ ข้อ จะได้ ๑ คะแนน)
คุณยายชอบเล่นโยคะ *
1 point
พี่ปลานอนหลับตอน ๔ ทุ่ม และตื่นตีห้า *
1 point
น้องอ้อมชอบชวนเพื่อน ๆ เต้นแอโรบิกและไปปั่นจักรยาน *
1 point
คุณแม่ชอบทานสลัดผักเพื่อสุขภาพ *
1 point
น้องฟ้าชอบเล่นวิ่งไล่จับ *
1 point
๑๙. จากบทอ่านข้างต้น วิธีการใดที่นักเรียนคิดว่าง่ายที่สุดที่จะทำให้มีความจำดี ให้นักเรียนเลือกมาเพียง ๑ วิธี พร้อมระบุแนวปฏิบัติ และเหตุผลประกอบคำตอบ (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
บทอ่านที่ ๗ (คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๒๐ - ๒๑
๒๐. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของบทอ่านข้างต้น (๑ คะแนน) *
0 points
๒๑. นักเรียนควรรับประทานไข่อย่างไรให้เสริมสร้างสุขภาพ (๑ คะแนน) *
1 point
บทอ่านที่ ๘ (คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๒๒ - ๒๓
๒๒. น้ำนมโคมีปริมาณของโปรตีนร้อยละเท่าใด (๑ คะแนน) *
1 point
๒๓. สารอาหารชนิดใดในน้ำนมคนที่มีปริมาณร้อยละ ๔๓.๐ มิลลิกรัม/ลิตร (๑ คะแนน) *
Your answer
บทอ่านที่ ๙ (คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๒๔ - ๒๕
๒๔. สาระสำคัญของบทอ่านข้างต้นคืออะไร (๑ คะแนน) *
1 point
Your answer
๒๕. “รูปร่างสวยและสุขภาพดีได้ง่าย ๆ ถ้าไม่กินหวาน มัน เค็ม” นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรือไม่ ให้วงกลมล้อมรอบคำว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบคำตอบ (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
บทอ่านที่ ๑๐ (คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๒๖ - ๒๗
๒๖. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของบทอ่านนี้ (๑ คะแนน) *
1 point
๒๗. “การกินวิตามินสามารถทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้” นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรือไม่ ให้วงกลมล้อมรอบคำว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบคำตอบ (๒ คะแนน) *
2 points
Your answer
บทอ่านที่ ๑๑ (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และตอบคำถาม ข้อ ๒๘ – ๓๐
การตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงามและเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบ้านวิธีหนึ่ง คือ การทาสี ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อมาหลังจากการสร้างโครงสร้างบ้านทั้งหมดแล้วเพื่อความสวยงาม สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เพียงการเลือกสีตามเฉดสีที่ชอบตามรสนิยมส่วนตัว แต่ต้องพิจารณาประเภทของสีให้เหมาะกับพื้นผิวของบ้านด้วยสีที่เราเห็นอยู่บนผนังนั้น ไม่ได้มีขั้นตอนการทาเพียงรอบเดียว แต่ต้องมีการโป๊ผนัง ทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริงทับลงไปอีก ๑ - ๒ รอบ ดังนั้นการเลือกใช้ “สี” จึงต้องคำนึงถึงทั้งเรื่องความสวยงาม ถูกใจและการทาให้ติดทนนาน การเลือกสีให้ถูกประเภทและทาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จะทำให้โอกาสที่สีจะสวยติดทนนานมากขึ้น ข้อมูลจาก TerraBKK.com - http://www.reviewyourliving.com/did-you-know/
๒๘. จุดประสงค์ของบทอ่านข้างต้นคืออะไร (๑ คะแนน) *
1 point
Your answer
๒๙. องค์ประกอบใดของสีทาบ้านที่มีความจำเป็นน้อยที่สุด เพราะอะไร (๒ คะแนน *
2 points
Your answer
๓๐. ให้นักเรียนเลือกเฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนที่กำหนดในภาพที่ ๑ หรือ ๒ เพื่อนำมาทาสีให้มีความสวยงามและคงทน และระบุประเภทของสีที่จะใช้ในการทา พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการเลือกใช้สีดังกล่าวมาด้วย (๒ คะแนน) *
2 points
Captionless Image
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy