แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1 response
Loading...
Loading responses…
1. เพศ
No responses yet for this question.
2. อายุ
No responses yet for this question.
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
No responses yet for this question.
4. ตำแหน่ง
No responses yet for this question.
5. ประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณและระบบ e-office ของสำนักงานเขต
No responses yet for this question.
6. ความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสำนักงานเขต
No responses yet for this question.
7. การให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่สถานศึกษา
No responses yet for this question.
8. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ผลงาน และข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตและสถานศึกษาในสังกัด
No responses yet for this question.
9. การประสานงานระหว่างสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
No responses yet for this question.
10. การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสำนักงานเขต และสถานศึกษา
No responses yet for this question.
11. การวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ
No responses yet for this question.
12. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
No responses yet for this question.
13. การดำเนินงานบำเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ
No responses yet for this question.
14. การพัฒนาผู้บริหาร, ครู, บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
No responses yet for this question.
15. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
No responses yet for this question.
16. การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
No responses yet for this question.
17. การดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
No responses yet for this question.
18. การจัดทำมาตรฐาน คุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงาน
No responses yet for this question.
19. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
No responses yet for this question.
20. การจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ได้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
No responses yet for this question.
21. การจัดตั้งงบประมาณและการแจ้งจัดสรรงบประมาณ
No responses yet for this question.
22. การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย และกลยุทธ์
No responses yet for this question.
23. การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนปกติ และผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
No responses yet for this question.
24. การส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น
No responses yet for this question.
25. การส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
No responses yet for this question.
26. การส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
No responses yet for this question.
27. การประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
No responses yet for this question.
28. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
No responses yet for this question.
29. การส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
No responses yet for this question.
30. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
No responses yet for this question.
31. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น
No responses yet for this question.
32. การวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
No responses yet for this question.
33. การวัดและการประเมินผลการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
No responses yet for this question.
34. การพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
No responses yet for this question.
35. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
No responses yet for this question.
36. การส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
No responses yet for this question.
37. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
No responses yet for this question.
38. การเบิก-จ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
No responses yet for this question.
39. การเบิก-จ่าย รวดเร็วและถูกต้อง
No responses yet for this question.
40. การให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหาร สินทรัพย์
No responses yet for this question.
41. การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
No responses yet for this question.
42. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำ
No responses yet for this question.
43. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลา
No responses yet for this question.
44. การให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น
No responses yet for this question.
45. เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ
No responses yet for this question.
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางปรับปรุงพัฒนา (ต้องใส่ข้อเสนอแนะทุกครั้ง)
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.