ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562
สมัครศึกษาต่อสาขาวิชา *
ประเภท *
ข้อมูลส่วนตัว
เลขประจำตัวประชาชน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
คำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) *
เพศ
วันเดือนปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
สัญชาติ *
เชื้อชาติ *
ศาสนา *
ข้อมูลที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่
หมู่
ถนน
ซอย
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
EMAIL
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อบิดา *
นามสกุลบิดา *
โทรศัพท์บิดา *
อาชีพบิดา *
ชื่อมารดา *
นามสกุลมารดา *
โทรศัพท์มารดา *
อาชีพมารดา *
รายได้มารดา *
สถานะภาพการสมรส *
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดาและมารดา)
นามสกุลผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดาและมารดา)
โทรศัพท์ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดาและมารดา)
อาชีพผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดาและมารดา)
รายได้ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดาและมารดา)
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดาและมารดา)
จำนวนพี่น้องทั้งหมด *
จำนวนพี่น้องที่ได้ศึกษา *
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา *
สาย *
ผลการเรียน *
โรงเรียนเดิม *
จังหวัดโรงเรียนเดิม *
ข้อมูลอื่นๆ
ความพิการ *
ความถนัด/ความสามารถพิเศษ *
โรคประจำตัว
แนบเอกสาร
1. ใบรายงานผลการศึกษา 5 หรือ 6 ภาคเรียน
2. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวหมวก ไม่ใส่แว่นดำ
3. ใบวุฒิบัตร ประกาศณียบัตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
4. อื่นๆ :
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phetchaburi Rajabhat University. - Terms of Service