Request edit access
เรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
ความสามารถในการใช้งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านประสิทธิผลของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง (Effectiveness)
1.2 ด้านประสิทธิภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง (Efficiency)
1.3 ด้านความยืดหยุ่นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง(Flexibility)
1.4 ด้านความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง (Learnability)
1.5 ด้านความสามารถในการจดจำของผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง (Memo ability)
1.6 ด้านความผิดพลาด / ความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง (Errors / Safety)
1.7 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง (Satisfaction)
โปรดระบุโรงเรียนของท่าน
1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงสามารถนำเสนอเนื้อหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์
2. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงสามารถนำเสนอเนื้อหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์
3.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงสามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหวได้
4. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงสามารถนำเสนอเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
5. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงสามารถลดเวลาในการเรียนรู้ได้ดี
6. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงสามารถเลือกกดได้หลายมุมมองตามความต้องการ
7. ผู้อ่านสามารถเรียนรู้การใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงได้โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือ
8. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงช่วยให้ท่านใช้งานได้อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีความสลับซับซ้อนทำให้เกิดความสับสน
9. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงได้ทันที โดยไม่ต้องเรียนรู้ใหม่เมื่อกลับมาใช้งานอีกครั้ง
10. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงสร้างการจดจำทำให้เข้าใจการใช้งานได้
11. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงาน
12. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
13. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามที่ระบุไว้
14. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงมีการจัดรูปแบบรายงานมีความเป็นระเบียบ
15. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงมีการวางปุ่มกด รูปภาพ ชัดเจน ใช้งานง่าย
16. ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service