แบบประเมินฝึกงาน รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของสถานีวิจัยที่ฝึกงาน

  1. การปฐมนิเทศแนะนำให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปฝึกงาน
  2. นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารของสถานีวิจัยก่อนเดินทางไปฝึกงาน
  3. ความพร้อมของสถานีวิจัยสำหรับการฝึกงาน
  4. ความเหมาะสมของนักศึกษาต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายในการฝึกแต่ละงาน
  5. ความเหมาะสมเกี่ยวกับจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกงาน
  6. ความรู้และเนื้อหาที่จัดฝึกของผู้ควบคุมการฝึกงาน
  7. นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะจากผู้ควบคุมการฝึกงาน
  8. ความสะดวกและปลอดภัยของที่พัก/ห้องประชุมของสถานที่ฝึกงาน
  9. ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล และอื่นๆ
  10. การมอบหมายงานให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน
  11. ความพึงพอใจต่อการฝึกงานในภาพรวม
  12. หลังการฝึกงานนักศึกษาได้รับความรู้และทักษะงานเกษตรมากขึ้น
  Please enter one response per row

  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access