Request edit access
PAK strateegia 2014-2020
Strateegia küsimustiku viime läbi, et algatada kehtiva strateegia muutmine, tegemaks meie piirkonna toetussüsteeme ajakohasemaks ning tänase päeva toetusvajadustele vastavamaks. Palume Teil osaleda küsimustiku vastamises, kuna hindame Teie kogemusi ja arvamusi.
Palume Teil pühendada keskmiselt 10-15 minutit, et küsimustikule vastata ja jagada oma kogemusi seoses taotluste ettevalmistamisega ning projektide elluviimisega (kui kohaldub). Samuti ootame Teie tagasisidet ja arvamusi strateegia kohta üldisemalt. See informatsioon on meile väga väärtuslik, et kaasajastada meie strateegiat ning parandada meie projektide elluviimise võimalusi!
Küsimustik on anonüümne ja andmeid kasutame ainult üldistatud kujul.
Küsimustiku täitmine on veebipõhine, palume Teid küsimustik ära täita hiljemalt 6. detsembriks 2013.

Other = MUU vastus. Saab soovi korral täpsustada.
*Required = kohustuslik küsimus
Millist organisatsiooni Te esindate? *
Millise vallaga Te seotud olete? *
Kas olete Peipsi-Alutaguse Koostöökoja liige? *
Soovi korral saate oma vastust põhjendada variandis "MUU"
Kas olete esitanud projekti Peipsi-Alutaguse Koostöökojale? *
Üldine hinnang PAK piirkonna arengule *
Ei ole üldse õige
Pigem ei ole õige
Ei oska öelda
Pigem on õige
Täiesti õige
Teie vallas on hästi arenenud ettevõtted
Teie vallas on piisavalt MTÜsid ja nad täidavad oma ülesandeid hästi
Teie vallas on avalikud teenused hästi kättesaadavad
Teie või Teie lähiümbruse küla on hästi toimiv (küla arengutegevused, ühisüritused, isetegevus jm)
Palun hinnake PAK piirkonna arengut takistavaid tegureid *
Ei ole üldse õige
Pigem ei ole õige
Ei oska öelda
Pigem on õige
Täiesti õige
Nõrgalt arenenud infrastruktuur
Kvaliteetse tööjõu puudus
Kohaliku omavalitsuse vähene abi
Kohaliku omavalitsuse huvitatus
Riigi vähene abi
Riigi vähene huvitatus
Finantsprobleemid
Inimeste passiivsus
Turu puudulikkus
Enesetäiendamise võimaluste vähesus
Eesmärkide ähmasus
Palun hinnake enda organisatsiooni arengut ja hetkeseisu
Vastake juhul kui esindate organisatsiooni
Ei vasta ootustele üldse
Pigem ei vasta ootustele
Ei oska öelda
Pigem vastab ootustele
Vastab täielikult ootustele
Kas Teie organisatsiooni toimimine vastab esialgsetele ootustele
Palun hinnake enda organisatsiooni arengut takistavaid tegureid
Vastake juhul, kui esindate organisatsiooni
Ei ole üldse õige
Pigem ei ole õige
Ei oska öelda
Pigem on õige
Täiesti õige
Nõrgalt arenenud infrastruktuur
Kvaliteetse tööjõu puudus
Kohaliku omavalitsuse vähene abi
Kohaliku omavalitsuse huvitatus
Riigi vähene abi
Riigi vähene huvitatus
Finantsprobleemid
Inimeste passiivsus
Turu puudulikkus
Enesetäiendamise võimaluste vähesus
Eesmärkide ähmasus
Palun hinnake 5-pallisel skaalal PRAEGUST koostöö taset enda organisatsiooni ning teiste organisatsioonide vahel (nii oma vallas kui PAK piirkonna valdadega)
Vastake juhul, kui esindate organisatsiooni
Ei toimu mingit koostööd
Pigem ei toimu koostööd
Ei oska öelda
Pigem toimub koostöö
Koostöö toimib ladusalt
Oma valla MTÜ-d
Oma valla avalikud institutsioonid
Piirkonna valdade MTÜd
Piirkonna valdade ettevõtted
Piirkonna valdade avalikud institutsioonid
Palun hinnake 5-pallisel skaalal SOOVITAVAT koostöö taset enda organisatsiooni ning teiste organisatsioonide vahel (nii oma vallas kui PAK piirkonna valdadega)
Vastake juhul, kui esindate organisatsiooni
Ei toimu mingit koostööd
Pigem ei toimu koostööd
Ei oska öelda
Pigem toimub koostöö
Koostöö toimib ladusalt
Oma valla MTÜ-d
Oma valla avalikud institutsioonid
Piirkonna valdade MTÜd
Piirkonna valdade ettevõtted
Piirkonna valdade avalikud institutsioonid
Kui teadlik Te olete Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonna strateegilistest eesmärkidest? *
Kui tähtsaks peate 7 valla ühist strateegilist nägemust piirkonna arenguks ja arengu finantseerimiseks? *
Kas Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonna strateegia ja selle meetmed on realistlikud ja vastavad piirkonna probleemidele? *
MEEDE 1: KOGUKONDADE AKTIVEERIMINE JA ELUKESKKONNA PARANDAMINE. *
Meede 1.1 Kogukondade aktiveerimine ja ettevõtlikkuse suurendamine • Külapäevade ja kohalike kultuuriürituste algatamine ja läbiviimine (soodustatud on piirkondlikud ühisüritused – min 3 valla territooriumit hõlmav); • Piirkonda ja selle elukeskkonda tutvustavate mainekujundusürituste korraldamine ja piirkonda tutvustavate materjalide koostamine ja väljaandmine; • Kogukonna eri liikmetele suunatud huvialategevuste ja – ringide algatamine ja korraldamine (sh. vahendid, juhendajad); • Kogukondadevahelised külalisüritused või külastused (sh. külastused teistesse piirkondadesse kogemuse saamise eesmärgil); • Koolitused ja õppereisid (nii Eestis kui väljaspool), mis on suunatud kogukonna liikmete tegevuste aktiveerimisele või ettevõtlikkuse suurendamisele (sh. loodushariduslikud koolitused, koolitused töötutele: ümberõpe, praktika, täiendõpe); • Kogukondade algatused piirkonna probleemide ja kitsaskohtade lahendamiseks (probleemid looduskeskkonnaga, keskkonnaseire, elukeskkonnaga jm). Meede 1.2 Noortele suunatud tegevused ja noorsootöö • Noortelaagrite algatamine ja läbiviimine; • Noorte tööhõive suurendamisele (sh. hooajalise) suunatud tegevuste algatamine ja korraldamine (sh. töölaagrid, ettevõtete toetamine noorte tööhõive suurendamiseks, eelkutseõppe arendamine koolides, õpilasfirmade toetamine); • Noortele suunatud koolitused ettevõtlikkuse ja ettevõtluse alal; • Noortele suunatud huvialaringide arendamine ja tegutsemine (vahendid, juhendaja töötasu; soodustatud on mitut valda hõlmavad algatused). Meede 1.3 Elukeskkonna parandamine ja külade/keskuste arendamine • Kohalike vabaaja veetmise kohtade loomine, renoveerimine ja korrastamine (sh. projekteerimine, ehitamine, korrastamine); • Noortekeskuste loomine, renoveerimine ja korrastamine (sh. projekteerimine, ehitamine, korrastamine); • Piirkondlikke traditsioone edasi kandvate muuseumi-, ajaloo- ja kultuuritubade loomine, renoveerimine, korrastamine, eksponaatide hankimine (sh. projekteerimine, ehitamine, vahendite soetamine ja korrastamine); • Piirkondliku ühisteenuse arendamine, sh. teenuse pakkumise arendamisega seotud investeeringud seadmetesse, ehitus ja renoveerimine (nt. päästeteenus); • Looduslike vaatamisväärsuste, randade ja puhkekohtade märgistamine ja vajaliku inventariga varustamine. Turvalise ja loodussäästliku ligipääsu korraldamine looduskaunitele kohtadele (teed, rajad). Ei tohi olla KOV põhiülesanne.
MEEDE 2: ETTEVÕTLUSE AKTIVEERIMINE, TOETAMINE JA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE *
Meede 2.1 Ettevõtete innovatiivsuse/uuenduslikkuse tõstmine, uuenduste toetamine, uutele turgudele sisenemine • Piirkonna mõistes strateegiliste ettevõtlusprojektide arendamine (uuringud, tasuvus- ja teostatavusanalüüsid ja muud ettevalmistavad tegevused). Piirkondlikud eelisarendatavad ettevõtlusvaldkonnad on põllumajandustoodete tootmine ja töötlemine, metsasaaduste väärindamine, puidutööstus; • Ettevõtluskeskkonda arendavate ja uuendavate tugistruktuuride ja – süsteemide loomine (tootmisinkubaatorid, valdkondlikud või piirkondlikud klastrid, sh ettevalmistavad tegevused, tegevustoetus kui ka investeeringud); • Uute toodete ja teenuste arendamine ning turule toomine, (sh. äriplaani koostamine, investeeringud ja turundustegevused); • Olemasolevate toodete ja teenustega uutele turgudele sisenemine (turundustegevused); • Ettevõtluskoolitused (sh. täiendkoolitused). Meede 2.2 Ettevõtete loomise ja laiendamise soodustamine • Ettevõtetele suunatud mentorlus (ettevõtjate praktika/koolitus tegutsevate ettevõtjate juures); • Tegutsevate ettevõtete tootmismahtude suurendamine ja/või töökohtade loomine (investeeringud seadmetesse, hoonetesse, masinatesse, toetused teenuste laiendamiseks); • Elatus(põllumajandus)ettevõtetele suunatud toetused (kuni 3 töötajat, käive kuni 10 000 €) (seadmed, hooned, masinad, materjal, teenuste arendamise toetused).
MEEDE 3: PEIPSI-ALUTAGUSE PIIRKONNASISESE JA – VÄLISE KOOSTÖÖ ARENDAMINE *
Meede 3.1 Võrgustikud ja andmebaasid • Koostöövõrgustike loomine erinevate sektorite, teenuste, valdkondade lõikes ja võrgustike tegutsemise toetamine (minimaalselt viie kohaliku omavalitsuse piires); • Andmebaaside loomine ja nende aluseks oleva informatsiooni saamisega seonduvate uuringute ning analüüside läbiviimine (valdkondlikud), hoidmaks ära piirkonnas tegevuste dubleerimist ning andes lisaväärtust piirkondlikule arendustegevusele. Andmebaaside täiendamine ja uuendamine. Meede 3.2 Piirkondliku ja piirkonnaülese koostöö arendamine • Piirkondlike tegevuskavade, arengukavade ja strateegiate arendamine ja arendusettepanekute väljatöötamine (minimaalselt kolme kohaliku omavalitsuse piires); • Kohaliku tegevusgrupi koostööprojektide arendamine. Koostöö eesmärk on Peipsi-Alutaguse arengu toetamine või probleemide lahendamine ning see võib olla pla-neeritud nii Eesti kui rahvusvaheliste organisatsioonidega (sh. ettevalmistavad kohtumised, tutvumisreisid planeeritavate koostööpartnerite juurde, arendustegevused jm);
Soovin lisada strateegia uuendamise teemal veel:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service