Request edit access
4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำชี้แจง การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และผลจากการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อนำผลไปหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
คำแนะนำ โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และทำเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. ภาค
5. ชั้นปีที่
6. สาขาวิชา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
คำแนะนำ ทำเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งแต่ละช่องมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = ควรปรับปรุง
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
5
4
3
2
1
1.1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
1.3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน
1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
1.5 วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
2. อาจารย์ผู้สอน
5
4
3
2
1
2.1 อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
2.2 อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3 อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
2.4 อาจารย์ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
2.5 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเป็นครู
3. การจัดการเรียนการสอน
5
4
3
2
1
3.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
3.2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
3.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
3.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
4. การวัดและประเมินผล
5
4
3
2
1
4.1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
4.3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม
5. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
5
4
3
2
1
5.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
5.2 ด้านความรู้
5.3 ด้านทักษะทางปัญญา
5.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
5
4
3
2
1
6.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
6.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
6.3 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา
6.4 ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
6.5 ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการจัดการข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียนจากนักศึกษาต่อหลักสูตร/ สาขาวิชาหรือคณะ
กรณีมีข้อร้องเรียน (โปรดระบุ)
Your answer
ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร (โปรดระบุ)
Your answer
ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms