Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.ท่าทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
กรุณาเลือกในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
2.อายุ
3.การศึกษา
4.อาชีพของผู้มารับบริการ
ตอนที่ 2.ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
1.ด้านเวลา
5.มากที่สุด
4.มาก
3.ปานกลาง
2.น้อย
1.น้อยที่สุด
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
5.มากที่สุด
4.มาก
3.ปานกลาง
2.น้อย
1.น้อยที่สุด
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
5.มากที่สุด
4.มาก
3.ปานกลาง
2.น้อย
1.น้อยที่สุด
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5.มากที่สุด
4.มาก
3.ปานกลาง
2.น้อย
1.น้อยที่สุด
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
5.มากที่สุด
4.มาก
3.ปานกลาง
2.น้อย
1.น้อยที่สุด
อยู่ในระดับใด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy