Request edit access
Upravni postupak i upravni spor, samoprocjena znanja
Poštovani,

Kviz pitanja iz oblasti Upravni postupak i upravni spor sačinjena su u cilju samoprocjene ili nadogradnje već postojećeg znanja. Sadržaj kviza nudi pitanja sa ponuđenim opcijskim odgovorima i isti je sačinjen iz raznih izvora. Rezultati koje postignete u radu nemaju nikavu pravnu vrijednost. Ovaj dio naše web stranice služi samo kao pomoć kandidatima za unapređenje znanja iz predmetne oblasti i predstavlja dio Uvodnog programa obuke za rad u organima državne službe
https://www.adsfbih.gov.ba/Content/DownloadAttachment?id=74f8b055-4c70-4a39-a668-49ced849e744

Pitanja iz kviza nisu pitanja iz Baze podataka ADSFBIH iz koje se elektronski generišu testovi za polaganje Ispita općeg znanja.

Želimo Vam dosta uspjeha u učenju!
1. Zakon o upravnom postupku je: *
0 points
2. Upravne stvari u upravnom postupku rješavaju: *
0 points
3. Poseban upravni postupak se može propisati samo: *
0 points
4. Nadležnost organa da riješi upravnu stvar u upravnom postupku može se mijenjati: *
0 points
5. Načelo materijalne istine znači: *
0 points
6. Stranačku sposobnost u upravnom postupku ima svako lice: *
0 points
7. Rješenje u upravnom postupku donosi: *
0 points
8. Podnesci se mogu podnositi putem faxa: *
0 points
9. Ako podnesak sadrži nedostatke usljed kojih se po njemu ne može postupiti: *
0 points
10. Pozivanje se može vršiti radi dostavljanja pismena: *
0 points
11. O važnijim usmenim izjavama stranaka ili trećih lica u postupku sastavlja se: *
0 points
12. Upravni postupak pokreće: *
0 points
13. Upravni postupak se smatra pokrenutim: *
0 points
14. Skraćeni ispitni postupak je postupak manjeg značaja: *
0 points
15. Protiv uvjerenja se može izjaviti žalba: *
0 points
16. Rješenjem se odlučuje: *
0 points
17. Konačno je ono rješenje: *
0 points
18. Ako je u rješenju dato pogrešno uputstvo o pravnom lijeku: *
0 points
19. Opći rok za podnošenje žalbe je: *
0 points
20. Poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora je: *
0 points
21. Upravni spor se može voditi protiv: *
0 points
22. Upravni spor rješava: *
0 points
23. Sud u upravnom sporu donosi: *
0 points
24. Upravni postupak čine pravna pravila kojima su uređeni: *
0 points
25. Poseban upravni postupak se može propisati: *
0 points
26. Aktivna stranka u upravnom postupku je ona: *
0 points
27. Kada rješenje nije doneseno u propisanom roku stranka može: *
0 points
28. Postupak za rješavanje sukoba nadležnosti pokreće se na prijedlog: *
0 points
29. Za podnesak je u upravnom postupku zakonom propisana forma: *
0 points
30. Dostavnicu potpisuje: *
0 points
31. Uvjerenje je upravni akt: *
0 points
32. Pravosnažno je ono rješenje: *
0 points
33. Obavezni elementi rješenja su: *
0 points
34. Rok za donošenje rješenja je: *
0 points
35. O ispravci greške u rješenju donosi se: *
0 points
36. Poravnanje u upravnom postupku ima snagu izvršnog rješenja: *
0 points
37. Opći rok za podnošenje žalbe je: *
0 points
38. Žalba se izjavljuje: *
0 points
39. Upravni spor se može voditi protiv: *
0 points
40. Rok za podnošenje tužbe u upravnom sporu je: *
0 points
41. Ako je tužba nepotpuna sud će: *
0 points
42. Po pravilu, sud upravni spor rješava na podlozi činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku: *
0 points
43. Mogu li se pojedina pitanja za određenu upravnu oblast urediti drugačije nego što su uređena Zakonom o upravnom postupku? *
0 points
44. Kakvo mora biti rješenje doneseno u upravnim stvarima u kojima je organ uprave zakonom ili na zakonom zasnovanom propisu ovlašten da rješava po slobodnoj ocjeni? *
0 points
45. Može li organ nadležan za rješavanje u određenoj upravnoj stvari prenijeti rješavanje u toj stvari na drugi organ; *
0 points
46. Da li je organ uprave samostalan u vođenju upravnog postupka i donošenju rješenja? *
0 points
47. Koje se činjenice u postupku uzimaju kao dokazane? *
0 points
48. Protiv kojeg se rješenja može izjaviti žalba? *
0 points
49. Kako se određuje stvarna nadležnost za rješavanje u upravnim stvarima? *
0 points
50. Sukob nadležnosti u upravnom postupku između organa uprave dva ili više kantona rješava: *
0 points
51. Sukob nadležnosti između federalnih organa uprave, između federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, kao i između federalnih upravnih institucija rješava: *
0 points
52. U kojim slučajevima organi vlasti imaju u upravnom postupku prava i dužnosti stranke? *
0 points
53. Tko može biti punomoćnik? *
0 points
54. Punomoć se može dati: *
0 points
55. Podnesak se, u pravilu, može predati: *
0 points
56. Ako organ nije nadležan za prijem pismenog postupka: *
0 points
57. Ako organ poštom dobije tužbu za pokretanje upravnog spora: *
0 points
58. Kako se vrši dostavljanje kad se osoba kojoj se dostavljanje ima izvršiti ne zatekne u svom stanu? *
0 points
59. Ako stranka ima više punomoćnika, dostavljanje će se izvršiti: *
0 points
60. Datum prijema na dostavnici upisuje: *
0 points
61. Rokovi u upravnom postupku se određuju: *
0 points
62. Rokovi koji su određeni zakonom ili drugim propisom: *
0 points
63. Kada je pokrenut upravni postupak? *
0 points
64. Kada se provodi poseban ispitni postupak: *
0 points
65. Ko odlučuje o isključenju javnosti za cijelu usmenu raspravu ili jedan njen dio? *
0 points
66. Naziv organa koji donosi rješenje sastavni je dio: *
0 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service