Request edit access
แบบสำรวจการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
คาชี้แจง
1. แบบสำรวจฉบับนี้ เป็นแบบสารวจประชาชนที่อยู่ในเขต อบต.นาอุดม ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
     ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
     ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
     ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
     ส่วนที่ 5 กฎระเบียบ ข้อบังคับของชุมชนด้านการจัดการขยะ
     ส่วนที่ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
     ส่วนที่ 7 ความต้องการ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy