Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและด้านข้อมูลข่าวสาร
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service