Request edit access
Bản Thăm Dò Ý Kiến Các Bên Liên Quan về LCAP của Học Khu Oak Grove
Học Khu Oak Grove mong được đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị cho bản LCAP (Kế Hoạch Tự Kiểm Soát và Trách Nhiệm) niên học 2019-20.
Trước tiên, chúng tôi xin quý vị xem qua bảng nhân khẩu học của học khu.
Dữ Liệu về Nhân Khẩu Học của Học Khu Oak Grove (OGSD) dựa vào 10,305 Học Sinh
Kế tiếp, xin quý vị xem qua sự tiến bộ của chúng tôi trong Bảng Xếp Hạng Các Trường Học tại California
Xin lưu ý Tỷ Lệ Tốt Nghiệp và vào Đại Học/Nghề Nghiệp không áp dụng cho OGSD do chúng tôi chỉ phục vụ học sinh từ lớp TK đến lớp 8.
Mô Tả Trình Độ Thành Tích Trong Bảng Xếp Hạng Các Trường Học tại California
Dữ Liệu Mới Nhất của OGSD Trong Bảng Xếp Hạng
Mục Tiêu 1 của LCAP: Thành Tích của Học Sinh theo Tiêu Chuẩn của Các Môn Học Chính của Tiểu Bang
Quý vị có tin rằng những sinh hoạt và dịch vụ sau đây cho Mục Tiêu 1 vẫn nên được xem là một ưu tiên của OGSD không? *
Đồng ý. Sinh hoạt/dịch vụ này vẫn nên được xem là ưu tiên và trọng tâm
Không chắc
Không đồng ý. Sinh hoạt/dịch vụ này KHÔNG nên được xem là ưu tiên và trọng tâm
Tôi không biết điều này nghĩa là gì
Tuyển dụng và giữ lại các nhân viên giỏi.
Thực hiện Các Tiêu Chuẩn Môn Khoa Học Cho Thế Hệ Kế Tiếp (NGSS)
Các chuyên viên cố vấn giảng dạy hỗ trợ các giáo viên
Hướng dẫn nghiệp vụ cho các giáo viên
Học sinh được học hỏi về Nghệ Thuật, Âm Nhạc, Thể Thao, và Các Chương Trình Bổ Túc
Học sinh được học hỏi và chuẩn bị vào đại học
Đánh giá trình độ học sinh về Môn Toán Học và Môn Đọc
Tài Liệu cho Chương Trình Giảng Dạy
Huấn Luyện/Tuyển Dụng Các Giáo Viên Mới
Quý vị có muốn bổ sung thêm ý kiến hay sinh hoạt gì cho Mục Tiêu 1 không: Thành Tích của Học Sinh theo Tiêu Chuẩn của Các Môn Học Chính của Tiểu Bang?
Your answer
Mục Tiêu 2 của LCAP: Đẩy nhanh Trình Độ Thành Thạo của các Học Sinh có Nhu Cầu Cao
Dựa vào sự nhận xét của quý vị về thành tích của OGSD trong Bảng Xếp Hạng các Trường Học tại CA, quý vị có tin là những sinh hoạt và dịch vụ sau đây cho MỤC TIÊU 2 nên là một ưu tiên cho OGSD không? *
Đồng ý. Sinh hoạt/dịch vụ này vẫn nên được xem là ưu tiên và trọng tâm
Không chắc
Không đồng ý. Sinh hoạt/dịch vụ này KHÔNG nên được xem là ưu tiên và trọng tâm
Tôi không biết điều này nghĩa là gì
Hướng Dẫn Nghiệp Vụ về Những Thực Hành Hữu Hiệu Nhất cho Các Học Sinh Đang Học Anh Ngữ
Hướng Dẫn Nghiệp Vụ về Những Thực Hành Hữu Hiệu Nhất cho Các Học Sinh Được Nhận Nuôi và Có Hoàn Cảnh Kinh Tế Bất Lợi
Các Phụ Giáo Hỗ Trợ các Học Sinh Đang Học Anh Ngữ
Hỗ Trợ Nghiệp Vụ cho Cộng Đồng Học Đường Do Giáo Viên Hướng Dẫn
Giáo Viên Lớp Phát Triển Anh Ngữ (ELD) tại các trường Trung Học Đệ Nhất Cấp
Phát Triển Nghiệp Vụ cho các Ban Lãnh Đạo tại các trường học, chú trọng vào sự cải tiến
Tài trợ công bằng cho các trường học với nhiều nhu cầu hơn cho các học sinh dựa vào dữ liệu
Các Chương Trình Can Thiệp và Hỗ Trợ cho Các Học Sinh dựa vào Dữ Liệu
Chương Trình Học Bổ Túc và Chương Trình Sau Giờ Học cho Các Học Sinh
Quý vị có muốn bổ sung thêm ý kiến hay sinh hoạt gì cho Mục Tiêu 2 không: Đẩy nhanh Trình Độ Thành Thạo của các Học Sinh có Nhu Cầu Cao?
Your answer
Mục Tiêu 3 của LCAP: Môi Trường Học Hỏi Toàn Diện cho Các Học Sinh Bị Khuyết Tật
Dựa vào sự nhận xét của quý vị về thành tích của OGSD trong Bảng Xếp Hạng các Trường Học tại CA, quý vị có tin là những sinh hoạt và dịch vụ sau đây cho MỤC TIÊU 3 nên là một ưu tiên cho OGSD không? *
Đồng ý. Sinh hoạt/dịch vụ này vẫn nên được xem là ưu tiên và trọng tâm
Không chắc
Không đồng ý. Sinh hoạt/dịch vụ này KHÔNG nên được xem là ưu tiên và trọng tâm
Tôi không biết điều này nghĩa là gì
Sử dụng Hệ Thống Hỗ Trợ với Nhiều Mức Độ để thích ứng và hỗ trợ cho sự học hỏi của học sinh dựa vào nhu cầu
Chương Trình Giảng Dạy cho Trẻ Bị Tự Kỷ và Những Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Khác
Những Chương Trình Can Thiệp cho Các Học Sinh với Những Nhu Cầu Đặc Biệt
Huấn luyện về Điều Trị Phòng Ngừa Sự Khủng Hoảng dành cho các nhân viên và quản trị viên chương trình giáo dục đặc biệt
Chuyên viên cố vấn về giảng dạy để hỗ trợ các giáo viên của chương trình giáo dục đặc biệt
Các nhân viên hỗ trợ song ngữ
Quý vị có muốn bổ sung thêm ý kiến hay sinh hoạt gì cho Mục Tiêu 3 không: Môi Trường Học Hỏi Toàn Diện cho Các Học Sinh Bị Khuyết Tật?
Your answer
Mục Tiêu 4 của LCAP: Các Em Học Sinh Thành Thạo Các Kỹ Năng của Thế Kỷ 21 về Việc Sử Dụng Phương Tiện Kỹ Thuật
Dựa vào sự nhận xét của quý vị về thành tích của OGSD trong Bảng Xếp Hạng các Trường Học tại CA, quý vị có tin là những sinh hoạt và dịch vụ sau đây cho MỤC TIÊU 4 nên là một ưu tiên cho OGSD không? *
Đồng ý. Sinh hoạt/dịch vụ này vẫn nên được xem là ưu tiên và trọng tâm
Không chắc
Không đồng ý. Sinh hoạt/dịch vụ này KHÔNG nên được xem là ưu tiên và trọng tâm
Tôi không biết điều này nghĩa là gì
Tỉ lệ sử dụng máy Chrombook trong các lớp từ TK-lớp 5 là mỗi hai em dùng một máy và các em học sinh từ lớp 6-lớp 8 được dùng máy riêng
Các Chuyên Viên về Giáo Dục Kỹ Thuật hỗ trợ các giáo viên
Bảo trì các phương tiện kỹ thuật cho nhân viên và các phần mềm trên mạng
Bộ Phận Hỗ Trợ đối với những vấn đề liên quan đến kỹ thuật
Các nguồn tài liệu trên mạng cho các học sinh, giáo viên, và phụ huynh
Huấn Luyện về Việc Bảo Vệ Sự Riêng Tư của Học Sinh và thái độ thích hợp và có trách nhiệm khi sử dụng kỹ thuật
Các Chuyên Viên về Kỹ Thuật ở Trường Học hỗ trợ các giáo viên
Tìm hiểu về chi phí để kết nối vào mạng lưới điện toán cho học sinh một cách hiệu quả
Quý vị có muốn bổ sung thêm ý kiến hay sinh hoạt gì cho Mục Tiêu 4 không: Các Em Học Sinh Thành Thạo Các Kỹ Năng của Thế Kỷ 21 về Việc Sử Dụng Phương Tiện Kỹ Thuật?
Your answer
Mục Tiêu 5 của LCAP: Môi Trường Học Tập An Toàn, Thu Hút, và Sáng Tạo
Dựa vào sự nhận xét của quý vị về thành tích của OGSD trong Bảng Xếp Hạng các Trường Học tại CA, quý vị có tin là những sinh hoạt và dịch vụ sau đây cho MỤC TIÊU 5 nên là một ưu tiên cho OGSD không? *
Đồng ý. Sinh hoạt/dịch vụ này vẫn nên được xem là ưu tiên và trọng tâm
Không chắc
Không đồng ý. Sinh hoạt/dịch vụ này KHÔNG nên được xem là ưu tiên và trọng tâm
Tôi không biết điều này nghĩa là gì
Huấn luyện và hỗ trợ Mô Hình Can Thiệp và Hỗ Trợ Các Hành Vi Tích Cực (PBIS)
Hệ Thống An Ninh và Tuần Tra xung quanh các Trường Học
Huấn Luyện và Thiết Bị để Bảo Đảm Sự An Toàn Trên Xe Buýt
Các Dịch Vụ về Tâm Thần cho Các Học Sinh
Các Chuyên Viên về An Toàn Học Đường
Các Chuyên Viên Cố Vấn về Học Tập tại các Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp
Thêm Giờ cho Nhân Viên Phòng Y Tế để Hỗ Trợ Các Gia Đình về Chuyên Cần và Những Quan Tâm về Sức Khỏe của Học Sinh
Các Nhân Viên Đủ Trình Độ Chuyên Môn và được Huấn Luyện Đầy Đủ để Theo Dõi và Bảo Trì Những Nhu Cầu về Phòng Ốc
Các Y Tá của Học Khu
Quý vị có muốn bổ sung thêm ý kiến hay sinh hoạt gì cho Mục Tiêu 5 không: Môi Trường Học Tập An Toàn, Thu Hút, và Sáng Tạo
Your answer
Mục Tiêu 6 của LCAP: Tích Cực Thu Hút Sự Tham Gia của Các Phụ Huynh và Thành Viên Trong Cộng Đồng
Dựa vào sự nhận xét của quý vị về thành tích của OGSD trong Bảng Xếp Hạng các Trường Học tại CA, quý vị có tin là những sinh hoạt và dịch vụ sau đây cho MỤC TIÊU 6 nên là một ưu tiên cho OGSD không? *
Đồng ý. Sinh hoạt/dịch vụ này vẫn nên được xem là ưu tiên và trọng tâm
Không chắc
Không đồng ý. Sinh hoạt/dịch vụ này KHÔNG nên được xem là ưu tiên và trọng tâm
Tôi không biết điều này nghĩa là gì
Nhân Viên Xã Hội của Học Khu
Các hệ thống liên lạc kỹ thuật số khác nhau để liên lạc với các gia đình
Liên Lạc Viên Cộng Đồng đa dạng và chuyên nghiệp ở tất cả các trường học
Các sinh hoạt cộng đồng cấp Học Khu
Các buổi hướng dẫn và huấn luyện phụ huynh cấp Học Khu
Các Ủy Ban Tư Vấn Phụ Huynh cấp Học Khu
Các chuyên viên của Cơ Quan School Linked Services thực hiện các dịch vụ hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và các phương pháp để khuyến khích sự tham gia của phụ huynh
Quý vị đánh giá phương cách liên lạc của OGSD và sự tham gia của cộng đồng ra sao?
Tệ
Xuất Sắc
Quý vị có muốn bổ sung thêm ý kiến hay sinh hoạt gì cho Mục Tiêu 6 không: Tích Cực Thu Hút Sự Tham Gia của Các Phụ Huynh và Thành Viên Trong Cộng Đồng?
Your answer
Xin quý vị cho chúng tôi biết về bản thân mình. Tôi là một... *
Required
Chủng Tộc/Sắc Tộc của Quý Vị là gì? *
Quý vị liên hệ với Trường Học nào sau đây? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Oak Grove School District. Report Abuse - Terms of Service