โครงการ Coupon Fast Track ธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตร ครั้งที่ 1
สนช. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ Coupon fast track ธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตร มา ณ โอกาสนี้
อย่างไรก็ดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการสามารถให้คำปรึกษาและช่วยสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านการเกษตรได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ กอปรกับปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ในการนี้ สนช. จึงขอแจ้งปิดรับสมัครการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากท่านใดที่มีความสนใจและประสงค์จะเข้าร่วมในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร ท่านสามารถประสานงานมายังสำนักงานฯ ได้โดยตรง ทางโทรศัพท์ ….. หรือทางอีเมล .... ตลอดจนติดตามข่าวสารการเข้าร่วมโครงการ Coupon fast track ธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตร ในโอกาสถัดไป
This form was created using Google Forms. Create your own