การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล สถิติผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
118 responses
Loading...
Loading responses…
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
No responses yet for this question.
2. ตำแหน่ง
No responses yet for this question.
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 : ความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
1. ระบบฐานข้อมูลนี้ ใช้งานได้ง่าย
No responses yet for this question.
2. รูปแบบหน้าจอของแต่ละส่วนในระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสม
No responses yet for this question.
3. ระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นช่วยให้การจัดเก็บฐานข้อมูลได้เป็นระบบมากขึ้น
No responses yet for this question.
4. สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
No responses yet for this question.
5. ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างความถูกต้อง
No responses yet for this question.
6. ระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
No responses yet for this question.
7. ระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นตรงตามความต้องการของการใช้งาน
No responses yet for this question.
8. ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจได้ชัดเจน
No responses yet for this question.
9. ท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลได้สะดวก
No responses yet for this question.
10. ท่านมีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลนี้โดยภาพรวม ในระดับเท่าใด
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุง
โปรดแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูล
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.