Request edit access
Ekonomický prieskum SOPK „2018 – 2019“
Za čas a pozornosť venovanú vyplneniu dotazníka Vám vopred ďakujeme.

Poskytnuté údaje sú považované za dôverné a výsledky budú použité výhradne pre potreby SOPK a individuálne nezverejňované. V prípade, že nechcete uviesť svoje meno v dotazníku, stačí vyplniť názov a sídlo spoločnosti.

Sektor, v ktorom podnikáte:
Obrat – tržby
0.1 Celkový obrat v roku 2018 sa v porovnaní s rokom 2017:
0.2 Očakávame, že celkový obrat sa v roku 2019:
Predaj na domácom trhu
0.3 Príjmy z predaja na domácom trhu v roku 2018 sa v porovnaní s rokom 2017:
0.4 Očakávame, že príjmy z predaja na domácom trhu sa v roku 2019:
Hospodársky výsledok po zdanení
0.5 Hospodársky výsledok po zdanení v roku 2018 sa v porovnaní s rokom 2017:
0.6 Očakávame, že hospodársky výsledok po zdanení sa v roku 2019:
Vývoz
0.7 Príjmy z vývozu v roku 2018 sa v porovnaní s rokom 2017:
0.8 Očakávame, že príjmy z vývozu sa v roku 2019:
Pracovníci
0.9 Počet pracovníkov v roku 2018 sa v porovnaní s rokom 2017:
0.10 V roku 2019 očakávame, že počet pracovníkov sa:
Priemerná mzda
0.11 Priemerná nominálna mzda v roku 2018 sa v porovnaní s rokom 2017:
0.12 Očakávame, že v roku 2019 sa priemerná nominálna mzda:
Investície
0.13 Úroveň investícií v roku 2018 sa v porovnaní s rokom 2017:
0.14 Očakávame, že v roku 2019 sa naša úroveň investícií:
Zadlženosť
0.15 Zadlženosť našej spoločnosti v roku 2018 sa v porovnaní s rokom 2017:
0.16 Uvažujete v roku 2019 s vyšším použitím externých zdrojov ako v roku 2018?
Pohľadávky
0.17 Pohľadávky po lehote splatnosti v roku 2018 sa v porovnaní s rokom 2017:
Vplyvy na ekonomické výsledky
0.18 Najväčší vplyv na ekonomické výsledky našej spoločnosti v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 mali tieto činitele (uveďte maximálne 3 odpovede):
0.19 Očakávame, že najväčší vplyv na ekonomické výsledky našej spoločnosti v roku 2019 budú mať tieto činitele (uveďte maximálne 3 odpovede):
Podnikateľské prostredie
0.20 Celkové podnikateľské prostredie v roku 2018 je v porovnaní s rokom 2017:
0.21 Očakávame, že v roku 2019 bude celkové podnikateľské prostredie:
Hospodárska politika štátu
0.22 Ako hodnotíte hospodársku politiku vlády SR?
0.23 Považujete komunikáciu vlády SR s inštitúciami podnikateľského sektora za
0.24 Má sa Slovenská republika finančne podieľať na riešení zadlženia niektorých štátov – členov eurozóny, a tým aj na ochrane eura v SR?
0.25 Ktoré opatrenia vlády SR v roku 2018 z hľadiska vašej spoločnosti by mohli prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia (vymenujte maximálne 3 prioritné):
Your answer
0.26 Ktoré opatrenia vlády SR v roku 2018 z hľadiska vašej spoločnosti zhoršujú podnikateľské prostredie (vymenujte maximálne 3 najzávažnejšie):
Your answer
Riziká pre podnikateľskú činnosť
0.27 Z hľadiska vplyvu na podnikateľskú činnosť priraďujeme stupeň dôležitosti nasledovným rizikám:
vysoký
mierny
nemá vplyv
pokles domáceho dopytu
pokles zahraničného dopytu
rast cien vstupov, najmä rast cien energií v SR
vysoké úrokové miery
vysoká daňová a odvodová zaťaženosť
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
klientelizmus a korupcia pri verejnom obstarávaní
nízka vymáhateľnosť práva
tolerancia štátnej správy pri porušovaní zákonov
legislatívne požiadavky zo strany EÚ
nedostatočná ochrana domáceho trhu v SR
nepružný, byrokratický postup európskych inštitúcií
kurzová pozícia eura k doláru a iným menám
sociálne nepokoje
politika odborov
činnosť inštitúcií zastrešujúcich podnikateľov
iné:
Your answer
VYUŽÍVANIE FINANČNÝCH ZDROJOV EÚ
0.28 Bude vaša spoločnosť požadovať a využívať zdroje EÚ v ďalšom období?
0.29 Máte dostatok relevantných informácií o využívaní zdrojov EÚ?
0.30 Predpokladáte, že celý proces využívania zdrojov EÚ bude transparentný?
0.31 Ako ste informovaný o štruktúre, podmienkach a zameraní čerpania štátnej pomoci zo zdrojov EÚ v novom rozpočtovom období 2014 – 2020 (Partnerská dohoda)?
VZHĽADOM NA AKTUÁLNE DIANIE V EÚ NÁS ZAUJÍMAJÚ TIETO OTÁZKY:
1. Považujete vstup Slovenska do EÚ za pozitívny z hľadiska podmienok pre vaše podnikanie?
2. Ktoré konkrétne dôsledky vstupu do EÚ mali najväčší pozitívny dopad na vaše podnikateľské výsledky? Uveďte stručne najviac tri skutočnosti (napr. zavedenie jednotnej meny, uľahčenie obehu tovaru, zrušenie hraníc, atď.)
Your answer
3. Ktorý konkrétny dôsledok vstupu do EÚ mal najviac negatívny vplyv na vaše podnikanie? Uveďte stručne maximálne tri
Your answer
4. Súhlasíte s názorom, že v ďalšom období treba presunúť viac právomocí do pôsobnosti EÚ v oblastiach majúcich dopad na podnikateľské aktivity?
5. Považujete v súčasnosti uplatňovaný mechanizmus rozhodovania v rámci EÚ z pohľadu záujmov malej krajiny, ako je Slovensko, za vyhovujúci?
OTÁZKY TÝKAJÚCE SA PRACOVNEJ SILY
1.Pociťujete v súčasnosti nedostatok pracovnej sily vo svojej spoločnosti?
2. Aký vývoj v dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily vo svojej spoločnosti predpokladáte do polovice roka 2019?
3. Aké sú vaše skúsenosti v prípade, že zamestnávate zahraničnú pracovnú silu?
4. Získanie zahraničnej kvalifikovanej pracovnej sily v dnešných podmienkach – z hľadiska administratívnej náročnosti – považujete za:
5. Je potrebné zmeniť prístup k dlhodobo nezamestnaným za účelom ich motivácie zapojiť sa do pracovného procesu?
6. Považujete za vhodné, aby SOPK požadovala riešenie nedostatku pracovnej sily, príp. aj jej prebytku v predstihu, napr. v súlade s prognózami vývoja ekonomiky?
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
(budú použité pri hromadnom spracovaní dotazníkov ako triediace znaky)
I. Veľkosť spoločnosti
II. Vlastníctvo
III. Charakter spoločnosti (podľa prevažujúcej činnosti)
IV. Kraj, v ktorom sa nachádza sídlo alebo rozhodujúca prevádzka vašej spoločnosti:
Meno a funkcia respondenta
Your answer
Názov a sídlo spoločnosti
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms