Request edit access
ขอเชิญชวนร่วมเเสดงความคิดเห็นกับการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 4 ส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเลือกคำตอบให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ *
2. อายุ *
3. อาชีพ *
4. ที่อยู่ *
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารการจัดงาน
คำชี้แจง โปรดทำเลือกคำตอบให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. ท่านทราบข่าวการจัดงานจากสื่อสิ่งใด *
Required
2. ตามระเบียบแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการได้กำหนดให้หน่วยงานราชการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ให้ตรงกับวันประเพณีสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน ท่านคิดเห็นอย่างไร *
3. ท่านไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด
Your answer
4. ถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านคิดว่าเทศบาลควรจะจัดงานประเพณีสงกรานต์และจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันใด
ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของท่านต่อการจัดงาน การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อมูลลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว ( มากที่สุด , มาก , ปานกลาง , น้อย , น้อยที่สุด )
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์
2. การประชาสัมพันธ์และการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ภายในงาน
3. ท่านมีความพึงพอใจกับกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระสงฆ์ /พระพุทธรูป
4. ท่านมีความพึงพอใจกับกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
5. ท่านมีความพึงพอใจกับกิจกรรมประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
6. ท่านมีความพึงพอใจกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและรำวงย้อนยุค (ช่วงเย็น)
7. ความสวยงามของขบวนแห่ต่างๆ
8. เป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
9. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
10. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความกตัญญูรู้คุณต่อผู้อาวุโสและผู้สูงอายุ
11. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น
12. เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจ
13. ความเหมาะสมด้านสถานที่
14. การเตรียมความพร้อม ด้านบุคลากร
15. การเตรียมความพร้อม ด้านความสะอาด
16. การเตรียมความพร้อม ด้านการอำนวยความสะดวก/ปลอดภัย
17. การเตรียมความพร้อม ด้านห้องน้ำ/รถสุขา
18. ความต้องการที่จะมาร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ในครั้งต่อไป
19. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยรวม
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและความคิดเห็นอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในปีต่อไป
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms