Request edit access
Žiadosť o členstvo v Coworkingu AP
Názov: Coworking AP
Trvanie Výzvy: Prihlasovanie sa do Výzvy na Coworking AP prebieha do odvolania priebežne počas celého trvania výzvy alebo do naplnenia kapacity Coworkingu AP, o čom bude verejnosť informovaná.
SBA si vyhradzuje právo výzvu kedykoľvek zrušiť.
Operačný program: Výskum a inovácie
Prioritná os: 4. Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
Investičná priorita: 4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií
Špecifický cieľ: 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Názov projektu: Národný projekt NPC II – BA kraj
Kód ITMS2014+: 313041I861
Realizátor projektu: Slovak Business Agency, Bratislava - mestská časť Ružinov, Miletičova 23, 82109
Partner projektu: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Lamačská cesta 8/A, 81104
Teritoriálna oprávnenosť: VRR - Bratislavský samosprávny kraj
Hlavná aktivita: 1. Národné Podnikateľské Centrum v Bratislave
Podaktivita / Odborná činnosť: 1.2 Akceleračný program
Typ odbornej činnosti: Coworking AP
Názov odbornej činnosti - poskytovanej služby/podpory:
Rozsah: 4 mesiace
Miesto poskytovania/zabezpečenia pomoci:
Kód výzvy:
Kód žiadosti:

Služby, ktoré môžete v rámci Národného podnikateľského centra využívať sú financované z verejných zdrojov Európskej únie. Nevyhnutnou podmienkou ich čerpania je vykonanie registrácie v súlade so Zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďakujeme za trpezlivosť pri vypĺňaní údajov.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms