Request edit access
RAHULOLUKÜSITLUS LAPSEVANEMALE
Hea lapsevanem!

Palume Teil osaleda Vastse - Kuuste Kooli lapsevanemate rahuloluküsitluses.
Täites ära järgneva küsimustiku hindate tehtud tööd ja saate avaldada arvamust koolile olulistel teemadel.

Oleme tänulikud kõigi vastuste eest!
Minu laps õpib .... klassis Kui teil on mitu last, kes õpivad Vastse - Kuuste Koolis, palun märkige kõigi klassid (eraldades komadega) *
Minu sugu *
*
1 - pole üldse nõus
2 - pole päris nõus
3 - nii ja naa
4 - pigem nõus
5 - olen täiesti nõus
6 - ei oska öelda
Olen uhke, et minu laps õpib Vastse - Kuuste Koolis.
Vastse - Kuuste Koolist saadav haridus võimaldab minu lapsel tulevikus hästi hakkama saada.
Lapselt saadud informatsiooni põhjal võin järeldada, et suhted õpilaste vahel koolis on head.
Kooli õpetajate ning õpilaste vahel on head suhted.
Vajaduse korral saan klassijuhatajaga vestelda oma lapse probleemidest.
Vajadusel saab minu laps klassijuhatajalt abi.
Klassijuhataja tunneb minu lapse probleemide vastu huvi.
Minu lapse saavutusi märgatakse ja tunnustatakse piisavalt.
Lapselt saadud infotmatsiooni põhjal võin järeldada, et õpetajad selgitavad aineid arusaadavalt.
Koduste tööde maht on minu lapsele jõukohane.
Minu laps saab vajadusel õpetajatelt järelaitamistunde ja konsultatsioone.
Minu lapse ainealast võimekust märgatakse.
Leian, et õpetajad peaksid rohkem tegelema õpiabi vajavate lastega.
Kasutan eKooli aktiivselt.
Saan eKoolist õigeaegselt vajaliku info lapse koduste tööde kohta.
Saan eKoolist õigeaegselt vajaliku info lapse hinnete kohta.
Olen kursis kooli hindamissüsteemiga.
Minu last hinnatakse objektiivselt.
Kool pakub lastele mitmekesist huviringide valikut
Minu lapse õppetingimused koolis on head.
Kool tegeleb tervise edendamisega.
Minu laps on rahul koolis pakutava toiduga.
Arenguvestlused toimuvad regulaarselt.
Tutvun kooli koduleheküljega regulaarselt.
Kooli kodulehekülg on piisavalt informatiivne.
Kooli koostöö lastevanematega on heal tasemel.
Osalen aktiivselt lastevanemate üldkoosolekul.
Minu lapse koolikeskkond on turvaline.
Kool areneb positiivses suunas.
Olen rahul kooliga, kus minu laps õpib.
Distantsõpe
1 - ei ole üldse nõus
2 - pigem ei ole nõus
3 - pigem olen nõus
4 - olen nõus
E-koolis olev info koduste ülesannete ja hindeliste ülesannete kohta on olnud arusaadav.
Distantsõppe ajal antud ülesanded on olnud jõukohased.
Ülesannete maht on olnud liiga suur.
Juhiste ja abi saamiseks on laps(ed)/olen ise pöördunud õpetaja(te ) poole.
Minu lapsel/lastel on kodus õppides läinud hästi.
Distantsõppe kohta tahan lisada ...
Millega olete rahul kooli töös?
Teie ootused ja ettepanekud koolile ning õpetajatele?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy