Request edit access
Шығыс сауалнамасы (басталуы) / Выходная анкета (начало)
Курс тақырыбы / Тема курса *
Құрметті әріптес! / Уважаемый коллега!
Біз Сіздердің сауалдарыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курс жұмыстарының білім беру сапасын арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, келесі сұрақтарға 10-баллдық шкала бойынша әр бағанға тиісті бағаны қойып жауап беруіңізді сұраймыз:
Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности работы курсов, которые ориентированы на Ваши образовательные запросы. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы и оценить их по 10-балльной шкале:
Компьютердің нөмірі / Номер компьютера
Курстың басталу мерзімі / Дата начало курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курс кураторы / Куратор курса *
№1 сұрақ / вопрос. Оқытушылардың жұмысын бағалау / Оценки работы преподавателей
Кафедра оқытушыларының аты-жөні / Ф.И.О. лектора кафедры
Шақырылған дәріскердің аты-жөні / Ф.И.О. приглашенного лектора
1.1. Материалдың мазмұны / Содержание материала
1.1.1. Сабақта ұсынылған материалдың ғылыми құндылығы / Научная ценность предложенного материала *
1.1.2. Материалдың тәжірибелік мәні / Практическая значимость материала *
1.1.3. Материалдың жаңашылдығы / Инновационность материала *
1.1.4. Сабақтың нормативтік-құқықтық және әдістемелік қамтамасыздандырылуы / Нормативно-правовое и методическое сопровождение курсовых занятий *
1.1.5. Дәріс, тәжірибелік сабақтардың, кіріс және шығыс тест тапсырмалардың, бақылау жұмыстары мен орындалған жобалар мазмұнының берілген курс тақырыбына сәйкестігі / Соответствие содержания лекционных, практических занятий, входных и выходных тестовых заданий, контрольных работ, выполненных проектов, презентаций теме курса *
1.2. Оқыту сапасы / Качество преподавания
1.2.1. Тақырып бойынша оқытушының құзырлылық деңгейі / Уровень компетентности преподавателя по теме курса *
1.2.2. Материалдың қол жетімдігі / Доступность материала *
1.2.3. Баяндалудың ойға қонымдылығы / Логичность изложения *
1.2.4. Оқу үдерісінде интерактивтік әдістерді пайдалану: топтық жұмыс, оқытудың кейс-тәсілдері, жіктеу және саралау / Использование в учебном процессе интерактивных методов обучения *
1.2.5. Курста ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану / Использование на занятиях информационно-коммуникационных технологий *
1.2.6. Оқытушының педагогикалық шеберлігі (сөйлеу мәдениеті, тыңдаушылармен байланысы және тағы басқа) / Педагогическое мастерство преподавателя (культура речи, контакт с аудиторией и др.) *
1.3. Жұмысты ұйымдастыру / Организация работы
1.3.1. Үлестірме материалдарының сапасы / Качество раздаточного материала *
1.3.2. Дәріскердің презентациялары: слайдтардың мазмұны, оқылуы және қабылдануы / Презентации лектора: содержание, читаемость и воспринимаемость слайдов и т.д. *
1.3.3. Тайм-менеджментті сақтау (оқу уақытын тиімді пайдалану) / Соблюдение тайм-менеджмента (эффективное использование учебного времени) *
Келесі оқытушының жұмысын бағалау үшін "Готово" батырмасын таңдап "Отправить ещё один ответ" сөзін басыңыз / Чтобы оценить работу следующего преподавателя нажмите на кнопку "Готово" и выберите слово "Отправить ещё один ответ"
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms