Request edit access
ХИМИЯ 11 КЛ КАЗ (2 ВАРИАНТ)
1. P + O2 → P2O5 реакция теңдеуіндегі тотықсыздандырғыштың алдында тұратын коэффициент саны *
100 points
2. 18,8 г мыс (II) нитратының ерітіндісіне 30 г темір үгінділерін қосқан. Түзілген мыстың массасын анықтаңыз. *
100 points
3. 20%-тік ерітінді алу үшін 5г 50%-тік ерітіндіге судың қанша массасын қосу керек? *
100 points
4. +2 тотығу дәрежесі және 0,84г массасы метал гидриды сумен әрекеттескенде 896 мл (қ.ж.) көлемімен сутек түзіледі. Бұл метал *
100 points
5. Фосфат-иондарын осы катион арқылы анықтауға болады *
100 points
6. O-S-Se-Te қатардағы электротерістілік *
100 points
7. 240 г темір колчеданнан (25% қоспасымен) сера (IV) оксидінің (қ.ж.) қанша көлемі түзілді? *
100 points
8. Аминосірке қышқылы 146 г 10 %-тік тұз қышқылы ерітіндісімен әрекеттескенде шыққан тұздың массасы: *
100 points
9. C3H6(NH2)COOH аминомай қышқылының изомер саны: *
100 points
10. Ақуыздың екінші құрылымы осы байланыспен шартталған: *
100 points
11. 8,96л (қ.ж.) метиламинды жандыру үшін ауаның (қ.ж., оттек – 20%) қанша көлемі керек? *
100 points
12. Егер көміртектің, сутектің, азоттың массалық үлестері 53,3%, 15,6% , 31,1% болса, заттың молекулярлық формуласын анықтаңыз. Осы заттың сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 1,551-ге тең. *
100 points
13. 37,2г анилин хлорсутекпен әрекеттескенде түзілетін өнімнің массасы: *
100 points
*
100 points
Captionless Image
*
100 points
Captionless Image
*
100 points
Captionless Image
17. 0,2 моль толуол және 50г 94,6%-тік азот қышқылы әрекеттескенде түзілген өнімнің массасын анықтаңыз. *
100 points
18. Темір үгінділердің мыс сульфат (II) ерітіндісімен әрекеттескендегі реакцияның түрін анықтаңыз *
100 points
19. Фосфор қышқылы және магний гидроксиді әрекеттескенде түзілген өнімдердің коэффициент қосындасы нешеге тең? *
100 points
20. Көміртек топ бөлігі элементердің сыртқы энергетикалық деңгейінде орналасқан электрондар саны нешеге тең? *
100 points
21. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 атомның электрон формуласы осы химиялық элементке сәйкес: *
100 points
22. Cl2 молекуласының химиялық байланыс түрі: *
100 points
23. FeO+Mg MgO+Fe схема бойынша тотықсыздандырғыштың берген электрон саны: *
100 points
24. Ацетиленнің С2Н2 жану реакция теңдеуінде газды заттың алдында тұратын коэффициент саны нешеге тең? Сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 22-ге тең. *
100 points
25. 32 сутек атомы бар қаныққан көмірсутектегі көміртек атомының саны *
100 points
Submit
This form was created inside of Apec PetroTechnic. Report Abuse - Terms of Service