Request edit access
แบบประชาพิจารณ์ (ฉบับร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
คำชี้แจง :
1. แบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมความคิดเห็นของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สถานประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำความคิดเห็นของท่านมาทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขให้มีสาระสำคัญที่ครบถ้วน
2. แบบประชาพิจารณ์ฉบับนี้ มีเนื้อหาเพื่อสอบถามความคิดเห็นครอบคลุมเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ซึ่งฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้สรุปจากโครงการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี (2561-2564)
3. แบบประชาพิจารณ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในอันที่จะนำไปปรับปรุง ร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ของคณะบริหารธุรกิจ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น
คำอธิบาย
แบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ฉบับนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบประชาพิจารณ์ทำให้ครบทั้ง 4 ส่วน ตามความเป็นจริง เพื่อให้การเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service