แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

  This is a required question
  1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
  2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ก
  3. ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกพันธกิจ
  4. ข้อมูลตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
  5. ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
  6. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
  7. ความเร็วในการเรียกใช้บริการ/ค้นข้อมูล
  8. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
  9. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ระบบ
  Please enter one response per row
  1. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
  2. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน2. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
  3. มีประสิทธิภาพ/ความเร็วในการตอบสนองของระบบ
  4. ข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
  5. สามารถนำไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
  6. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
  Please enter one response per row
  This is a required question
Request edit access