สายตรงคณบดี (Dean Hotline)
The School of Science Dean Hotline is an official avenue for academics, staff, students, or the general public to send their issues, complaints, or suggestions directly to the Executive of School of Science in order for changes to be made for the benefit of all, with less bureaucratic obstacles interrupting the process.
This hotline is official and all suggestions will be taken as serious, please only use this avenue if you truly feel there is no other way to get your issue resolved.

Moreover, any kind of issues an attracted files can be submitted to dean directly by the address is School of Science, E3A Building, 5th Floor, Mae Fah Luang University, 333 1st Village, Thasud Subdistrict, Muang District, Chiangrai Province, Thailand 57100

Not all submissions will receive a personal response, but keep in mind that we will act upon each case with urgency treated on an individual case-by-case basis.

สายตรงคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ คณาจารย์,บุคลากร, นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้ทำการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ ประเด็น, ข้อร้องเรียน, หรือ ข้อเสนอแนะให้คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักวิชาฯ โดยคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จะทำการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน

ทั้งนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ยังมีช่องทางรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอ ทางไปรษณีย์ โดยนำส่งจดหมายร้องเรียนที่ได้รับการลงนามและ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบ มาตามที่อยู่ต่อไปนี้

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคาร E3A ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

*หมายเหตุ: บางท่านอาจไม่ได้รับการติดต่อกลับ แต่มั่นใจได้ว่าคณบดี ได้รับข้อมูลของทุกท่านแล้ว

1. ชื่อ-สกุล (Full Name) *
2. สถานะ *
3. ข้อมูลการติดต่อกลับ (E-mail or Reply Information) *
4. หัวข้อเรื่อง (The specific subject of your issue) *
5. รายละเอียด (The specific details of your issue) *
6. โปรดระบุรายละเอียดการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ร้องเรียน (Please specify the desired action) *
7. แนบไฟล์หลักฐาน/เอกสารประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (Please upload any kind of evidence or related document)   *
Required
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University.