Request edit access
2017-18 оқу жылы ЖМУ-да оқу процесіне қанағаттанушылық . Удовлетворенность образовательным процессом в ЖГУ 2017-18уч год. .
Құрметті І.Жансүгіров атындағы ЖМУ студенті! Университет әкімшілігі оқу пәндерінің сапасын жақсарту және білім беру мен тәрбиелеу процесінің олардың күшті және әлсіз жақтарын талдау мақсатында студенттердің әлеуметтік сауалнамасын жүргізеді. Сауалнама анонимді!
Әр сұрақты мұқият оқып шығыңыз және мүмкіндігінше дәл жауап беруге тырысыңыз. Ескерту: Егер сіз * таңбаланған міндетті сұрақтарға жауап бермесеңіз, бағдарлама түсте көрсетілген қате туралы хабарды көрсетеді Сауалнаманың нәтижелерінің бекітілгенін қамтамасыз ету үшін барлық сұрақтарға жауап беріңіз. Зерттеудің соңында ЖІБЕРУ түймесін басыңыз.
Сауалнамаға қатысқаныңыз үшін рахмет!
Уважаемый студент ЖГУ им И. Жансугурова! Ректорат университета проводит социологический опрос студентов в целях улучшения качества преподавания дисциплин и анализа своих сильных и слабых сторон образовательного и воспитательного процесса. Опрос проходит в анонимном порядке!
Внимательно прочтите каждый вопрос и постарайтесь ответить на него как можно точнее. Примечание:Если Вы не ответили на обязательные вопросы,отмеченные *, программа покажет сообщение об ошибке, выделенное цветом.Чтобы результаты анкетирования зафиксировались, пожалуйста, ответьте на все вопросы. По окончании анкетирования нажмите ОТПРАВИТЬ.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
1. Қазіргі білім беру жүйесі объективті және әділетті деп санайсыз ба? Считаете ли Вы, что существующая система оценки знаний достаточно объективна и справедлива?
2. Сіздің ойыңызша, оқу үдерісі Сіздің жеке қабілеттеріңізді ашуға және іске асыруға ықпал етеді деп ойлайсыз ба? Считаете ли Вы, что образовательный процесс способствует раскрытию и реализации Ваших индивидуальных способностей?
3. Сіз тиімді кәсіби жұмыс үшін жеткілікті білім аламын деп ойлайсыз ба ? Как Вы оцениваете, достаточно ли Вы получаете знаний для эффективной профессиональной деятельности?
4. Білім беру бағдарламасының , оқыту әдістерін, оқу үдерісін ұйымдастырудын мазмұнына қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы содержанием образовательной программы, методами обучения, организацией учебного процесса?
5. Сіз кітапхана қызметіне қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы библиотечным обслуживанием?
6.Кітапхана қажетті әдебиеттермен толық жабдықталған ба? Достаточно ли в библиотеке наличие необходимой учебной литературы?
7. Сіз ақпараттық, әлеуметтік және ұйымдастыру қызметтеріне қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы информационным, социальным, организационным обслуживанием?
8. Оқытушылар мен қызметкерлердің қарым-қатынасына қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы отношением со стороны преподавателей и сотрудников?
9. Сіз студенттік ұжымдағы қарым-қатынастарыңызға қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы отношениями в студенческом коллективе?
10. Орындалған саясат, стратегия, мақсаттар мен міндеттер туралы, оларды талқылауға тартылғандығы туралы хабардарлықпен қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы информированностью о реализуемой политике, стратегии, целях и задачах, уровнем вовлечения в их обсуждение?
11. Сіз білім беру бағдарламасының даму деңгейіне қанағаттанасыз ба?Удовлетворены ли Вы достигнутым уровнем освоения образовательной программы?
12. Тілдік курстар (ағылшын, қазақ, корей, орыс) ұсынылған қосымша білім беру және басқа қызметтерге қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы предоставляемыми дополнительными образовательными и другими услугами?Языковые курсы (англ,каз,корейский, русский).
13. Сіз қосымша білім беру және басқа қызметтермен қанағаттанасыз ба?ЖМУ-нің спортклубынын спорттық үйірмелер? Удовлетворены ли Вы предоставляемыми дополнительными образовательными и другими услугами?Спортивные секции Спортклуба ЖГУ?
14. Сіздің ұсыныстарыныз және пікірлеріңіз? Ваши пожелания и предложения..
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms