Request edit access
การสร้างมาตรวัดการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
กรุณากรอกชื่อวิทยาลัยของท่าน *
Your answer
ระดับการศึกษา *
ด้าน1ความรักงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
นักเรียนสนใจการเรียนมากกว่ากิจกรรมอื่น
เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ยาก นักเรียนจะทำด้วยความเต็มใจ
นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ตนเองชอบและถนัด
นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องน่าสนุกและไม่น่าเบื่อ
นักเรียนรู้สึกมีความสุขที่มาเรียน
ด้าน2ความพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
นักเรียนรู้สึกพอใจในผลการเรียนที่ได้มาจากความสามารถของตนเอง
นักเรียนพอใจกับการได้ร่วมทำงานกับเพื่อน
เมื่อวิทยาลัยใกล้เปิดนักเรียนรู้สึกดีใจมากที่จะได้เรียนวิชาใหม่ๆ
นักเรียนรู้สึกพอใจเมื่อเพื่อน ๆ ชอบวิธีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักเรียน
หากนักเรียนพอใจกับงานที่มอบหมายเหมือนทำงานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
ด้าน3ความเพียร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
นักเรียนขยันทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้งานนั้นออกมาดี
แม้จะมีเวลาน้อยแต่ถ้ายังมีการบ้านหรืองานที่ทำค้างอยู่นักเรียนจะพยายามทำต่อให้เสร็จ
นักเรียนแบ่งเวลาทำงานบ้านกับงานอื่นเพื่อให้การบ้านเสร็จ
หากครูจะมอบหมายงานมากขึ้นในช่วงเวลาใกล้สอบจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือนักเรียนก็จะพยายามทำงานจนเสร็จและอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ
หากนักเรียนป่วยนักเรียนคิดว่านักเรียนควรขอเลื่อนการส่งงานอาจารย์ได้
ด้าน4ความไม่ย่อท้อ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
นักเรียนฝึกการปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็งแม้ว่าอาจารย์จะชมว่าผลงานดีแล้ว
เมื่อเกิดความรู้สึกท้อแท้กับการเรียนนักเรียนมีวิธีสร้างกำลังใจให้กับตนเอง
เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ยาก นักเรียนจะพยายามทำงานนั้นจนสำเร็จ
แม้จะได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนนักเรียนก้ไม่ท้อยังพยายามต่อไปเพื่อให้คะแนนสูงขึ้น
ถ้านักเรียนยังทำรายงานไม่ดีและยังไม่บรรลุผลตามตามที่คาดหวังนักเรียนจะพยายามให้มากขึ้น
แม้เรื่องเรียนจะเป็นเรื่องที่ยาก นักเรียนก็ยังรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องที่น่าสนุก และพร้อมที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องที่เรียน
เมื่อพบอุปสรรคขณะทำงานนักเรียนจะหาหนทนทางที่จะทำงานต่อให้สำเร็จ
ในการทำงานแม้บางครั้งจะล้มเหลว แต่นักเรียนก็ไม่ย่อท้อกลับมาตั้งต้นทำใหม่ได้เสมอ
ด้าน5ความคิดจดจ่อ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หากได้รับมอบหมายให้ทำรายงานนักเรียนจะรับผิดชอบการทำงานจนเสร็จโดยไม่ยอมไปทำกิจกรรมอื่น
ขณะอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบจิตใจของนักเรียนจะอยู่กับบทเรียนไม่คิดถึงเรื่องอื่น
นักเรียนมุ่งมั่นทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีและสมบูรณ์ที่สุด
แม้จะมีเสียงดังรบกวนนักเรียนก็ไม่สนใจยังอยู่จดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือ
นักเรียนตั้งใจทำงานให้เสร็จทันกำหนดเวลาที่อาจารย์กำหนดไว้
ด้าน6ความเอาใจใฝ่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
นักเรียนจะมีการตรวจงานก่อนส่งอาจารย์ทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
งานของนักเรียนมักจะถูกครูชมว่าเรียบร้อยดี
นักเรียนวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อใช้เวลาในการทำงานให้น้อยที่สุดและให้ผลงานถูกต้องที่สุด
ก่อนลงมือทำงานนักเรียนจะพิจารณาเสมอว่า ควรเริ่มงานใดก่อนหลัง และใช้เวลามากน้อยเพียงใด
เมื่อทำรายงานเสร็จนักเรียนจะอ่านทบทวนซ้ำเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
ด้าน7ความไตร่ตรอง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เมื่อได้รับสมุดแบบฝึกหัดคืนจากครู นักเรียนมักจะตรวจสอบดูว่าถูกี่ข้อผิดกี่ข้อ และผิดอย่างไร เพื่อจะได้รู้ว่าเนื้อหาจุดไหนที่ยังไม่เข้าใจ
หากคิดจะโดดเรียนนักเรียนจะคิดก่อนเสมอ
นักเรียนคิดว่าการเรียนที่ดีนั้นต้องอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน
หากเกิดปัญหานักเรียนรจะพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
นักเรียนสามารถมองเห็นประเด็นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้อย่างรวดเร็ว
นักเรียนคิดทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ
ด้าน8วัดผล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
นักเรียนจะเปรียบเทียบผลการเรียนของตนเองในอดีตเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
นักเรียนมักปรึกษากับเพื่อนเกี่ยวกับการบ้านหรือเนื้อหาวิชาที่เรียน
นักเรียนสามารถแจกแจงข้อผิดพลาดในการทำข้อสอบได้หลังจากที่สอบเสร็จ
นักเรียนสามารถบอกได้ว่าข้อสอบอยู่ในเรื่องใดที่เรียน
นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยไม่ดูเฉลย
ด้าน9คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หากผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง นักเรียนจะหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะทำให้ผลการเรียนดีขึ้น
นักเรียนมีเทคนิคในการจำเนื้อหาเวลาอ่านหนังสือ
สาเหตุนักเรียนลอกการบ้านเพื่อนเพราะกลัวทำผิด
นักเรียนรู้ว่าอะไรที่จะทำให้การเรียนประสบความสำเร็จ
ถ้าไม่เข้าใจในหนังสือเรียนนักเรียนพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ได้
ด้าน10ความเชื่อ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
นักเรียนเชื่อว่าอนาคตที่ดีของตนเองขึ้นอยู่กับความสำเร็จทางการเรียน
นักเรียนเชื่อว่าแม้คนไม่ฉลาดนักแต่หากได้ศึกษาค้นคว้าอย่างสม่ำเสมอก็อาจเรียนได้ดีเท่าหรือดีกว่าคนฉลาดขาดความขยันในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
นักเรียนเชื่อว่าคนที่มีความเพียร ไม่ว่าจะทำอะไรหรือหวังสิ่งใดย่อมได้ตามที่ต้องสม่ำเสมอ
นักเรียนเชื่อว่าถ้าคนฉลาดถึงไม่อ่านหนังสือก็ประสบความสำเร็จได้
นักเรียนเชื่อว่าถ้าคนอื่นสามารถประสบความสำเร็จได้นักเรียนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน
ด้าน11ความเลื่อมใส *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
นักเรียนมีบุคคลในอุดมคติที่ยึดเป็นแบบอย่าง เพื่อสร้างกำลังใจในการเรียนและการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ
หากนักเรียนมีปัญหานักเรียนจะไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะนักเรียนคิดว่าอาจารย์สามารถช่วยนักเรียนแก้ไขปัญหาได้
เมื่อนักเรียนทำผิดพลาดและมีอาจารย์คอยตักเตือนแก้ไข นักเรียนจะรีบแก้ไขเพราะอาจารย์หวังดีกับนักเรียน
นักเรียนคิดว่าหากมีปัญหานักเรียนสามารถแก้ไขได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งใคร
นักเรียนรู้สึกยินดีหากมีคนแนะนำเรื่องการเรียน
ด้าน12ความระลึกได้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
นักเรียนคิอว่าการใช้สติเป็นทางแก้ไขปัญหาที่ดี
หากน้กเรียนกำลังดูรายการโทรทัศน์และนึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้จะต้องนำเสนอหน้าชั้นเรียนนักเรียนจะรีบปิดโทรทัศน์และไปเตรียมตัวทันที
นักเรียนจะจดรายการสิ่งที่ต้องทำไว้เพื่อป้องกันการลืม
ขณะที่เรียนนักเรียนจะตั้งใจฟังอาจารย์สอนเพื่อให้จดจำและระลึกได้เสมอเมื่อต้องทบทวน
เวลาทำงาน นักเรียนมักจะคิดและกังวลในเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านมาทำให้จดจ่อกับงานได้ไม่เต็มที่
ด้าน13การกุมใจไว้กับตัว *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระหว่างการเรียนนักเรียนจะฟังสิ่งที่อาจารย์สอนและจดบันทึกไปด้วย
นักเรียนสามารถอ่านหนังสือเรียนได้นาน ๆ โดยไม่วอกแวกกับสิ่งรอบข้าง
เมื่ออยู่ในชั้นเรียนนักเรียนจะคิดแต่เรื่องที่อาจารย์กำลังสอนอยู่เท่านั้น
หากมีเรื่องกลุ้มใจนักเรียนมักจะมีอาการใจลอยไม่สนใจฟังอาจารย์
ขณะฟังอาจารย์สอนนักเรียนมักจะวางแผนเรื่องอื่นควบคู่ไปด้วย
ด้าน14ความตั้งมั่นของจิต *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หากต้องนักเรียนเป็นระยะเวลานาน ๆ นักเรียนก็สามารถทำได้โดยความคิดไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น
แม้ในห้องเรียนมีเสียงดัง ทำลายสมาธิในการเรียนแต่นักเรียนก็ยังตั้งใจฟังครูสอน
ขณะทำการบ้านนักเรียนจะรับรู้ในสิ่งที่ทำอยู่ว่ามีความสำคัญไม่ลุกไปไหน
ขณะนั่งเรียนอยู่หากมีคนเดินผ่านห้องเรียนนักเรียนมักจะสนใจมากกว่าการฟังครูในห้องเรียน
เสียงเครื่องตัดหญ้าของวิทยาลัยฯดังทำลายสมาธิอยู่ตคลอดเวลาแต่นักเรียนยังฟังอาจารย์สอนด้วยความสงบและตัังใจจนหมดชั่วโมง
ด้าน15ใจสงบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หากต้องนักเรียนเป็นระยะเวลานาน ๆ นักเรียนก็สามารถทำได้โดยความคิดไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น
แม้ในห้องเรียนมีเสียงดัง ทำลายสมาธิในการเรียนแต่นักเรียนก็ยังตั้งใจฟังครูสอน
ขณะทำการบ้านนักเรียนจะรับรู้ในสิ่งที่ทำอยู่ว่ามีความสำคัญไม่ลุกไปไหน
ขณะนั่งเรียนอยู่หากมีคนเดินผ่านห้องเรียนนักเรียนมักจะสนใจมากกว่าการฟังครูในห้องเรียน
เสียงเครื่องตัดหญ้าของวิทยาลัยฯดังทำลายสมาธิอยู่ตคลอดเวลาแต่นักเรียนยังฟังอาจารย์สอนด้วยความสงบและตัังใจจนหมดชั่วโมง
ด้าน16ความแน่วแน่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายงานที่ยากลำบากในเวลาการทำงานที่จำกัด นักเรียนคิดว่าไม่เป็นอุปสรรคสำหรับนักเรียน
เมื่ออยู่ในห้องเรียนร นักเรียนจะตั้งใจเรียนโดยไม่ปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านคิดถึงปัญหาต่าง ๆ จนเสียการเรียน