Request edit access
Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Wołówrealizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Wołów
Szanowni Państwo,

Gmina Wołów przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji. Dokument ten odgrywać będzie bardzo ważną rolę w nowym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Gminy Wołów.

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, funkcjonalno-przestrzenne, techniczno-środowiskowe i gospodarcze) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie właśnie takiego obszaru (wioski, ulicy) na terenie Gminy oraz wskazania występujących tam problemów.

Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu Rewitalizacji.

Płeć *
Required
Wykształcenie *
Required
Wiek *
Required
Status zawodowy *
Required
Miejsce zamieszkania w gminie – nazwa ulicy w mieście lub miejscowość *
Your answer
Proszę wskazać obszar, które wymaga Pani/Pana zdaniem konieczności podjęcia działań rewitalizacyjnych ze względu na kumulację problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. *
Prosimy o wskazanie miejscowości wiejskiej w gminie lub samego miasta Wołów. W przypadku wyboru miasta, prosimy o wskazanie ulic, na których dostrzegają Państwo koncentrację problemów.
Your answer
Co Panią/Pana łączy ze wskazanym obszarem? *
Required
1. Proszę ocenić znaczenie wymienionych problemów/kwestii o charakterze społecznym, wpływające negatywnie na rozwój Gminy Wołów. *
Proszę zaznaczyć właściwą ocenę na skali od 1-5, gdzie 1 to najmniej istotny problem, a 5 bardzo istotny problem oraz wskazać miejsce jego występowania.
1 - całkowicie nieistotny
2 - mało istotny
3 - obojętny
4 - dość istotny
5 - bardzo istotny
0 - nie wiem
Ubóstwo mieszkańców
Bezrobocie wśród mieszkańców
Niepełnosprawność
Uzależnienia (alkohol, narkotyki)
Przemoc w rodzinie
Niskie poczucie bezpieczeństwa
Niewystarczający poziom edukacji
Niekorzystne uwarunkowania demograficzne – np. starzenie się społeczeństwa
Niewystarczająca oferta kulturalna
Niedostateczny poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym
Niewystarczająca oferta sportowa/rekreacyjna
Niedostateczny poziom uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach sportowych/rekr.
Niski poziom integracji społecznej mieszkańców
2. Jeśli uznał/a Pan/Pani, że dany problem jest „dość istotny” (4) bądź „bardzo istotny” (5), proszę wskazać obszar gminy lub ulicę, gdzie widoczne jest szczególne nasilenie problemu.
Your answer
3. Proszę ocenić znaczenie wymienionych problemów/kwestii o charakterze funkcjonalno-przestrzennym, wpływające negatywnie na rozwój Gminy Wołów. *
Proszę zaznaczyć właściwą ocenę na skali od 1-5, gdzie 1 to najmniej istotny problem, a 5 bardzo istotny problem oraz wskazać miejsce jego występowania.
1 - całkowicie nieistotny
2 - mało istotny
3 - obojętny
4 - dość istotny
5 - bardzo istotny
0 - nie wiem
Niewystarczające zagospodarowanie terenów publicznych (np. ławki, mała architektura i in.)
Niewystarczające zagospodarowanie rekreacyjnych terenów publicznych
Niski poziom obsługi komunikacyjnej (transport publiczny)
Niska estetyka przestrzeni publicznych (np. parki, skwery, które są zaniedbane i/lub zaśmiecone itp.)
Utrudniony dostęp do usług komercyjnych.
Niewystarczająca oferta usług publicznych.
Stan dróg gminnych
Infrastruktura bezpieczeństwa na drogach (w tym chodniki i ścieżki rowerowe)
Oświetlenie publiczne w miejscowościach gminy
4. Jeśli w pytaniu 3 wybrał/a Pan/i odpowiedź 5 lub 6 ("Utrudniony dostęp do do usług komercyjnych" lub "Niewystarczająca oferta usług publicznych"), prosimy wskazać, jakie konkretnie usługi ma Pan/i na myśli.
Your answer
5. Jeśli uznał/a Pan/Pani, że dany problem w sferze funkcjonalno-przestrzennych jest „dość istotny” (4) bądź „bardzo istotny” (5), proszę wskazać obszar gminy lub ulicę, gdzie widoczne jest szczególne nasilenie problemu.
Your answer
6. Proszę ocenić znaczenie wymienionych problemów/kwestii o charakterze środowiskowym i/lub technicznym, wpływające negatywnie na rozwój Gminy Wołów. *
Proszę zaznaczyć właściwą ocenę na skali od 1-5, gdzie 1 to najmniej istotny problem, a 5 bardzo istotny problem oraz wskazać miejsce jego występowania.
1 - całkowicie nieistotny
2 - mało istotny
3 - obojętny
4 - dość istotny
5 - bardzo istotny
0 - nie wiem
Stan techniczny budynków mieszkalnych (zniszczone i nieocieplone elewacje, zniszczone/zdewastowane części wspólne, stare sieci, dachy)
Zły stan techniczny budynków/obiektów gminnych
Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych
Zły stan zasobów historycznych, zabytkowych i kulturowych
Zanieczyszczenie powietrza przez stare systemy grzewcze (opalanie węglem)
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
7. Jeśli uznał/a Pan/Pani, że dany problem jest „dość istotny” (4) bądź „bardzo istotny” (5), proszę wskazać obszar gminy lub ulicę, gdzie widoczne jest szczególne nasilenie problemu.
Your answer
8. Proszę ocenić znaczenie wymienionych problemów/kwestii o charakterze gospodarcznym, wpływające negatywnie na rozwój Gminy Wołów. *
Proszę zaznaczyć właściwą ocenę na skali od 1-5, gdzie 1 to najmniej istotny problem, a 5 bardzo istotny problem oraz wskazać miejsce jego występowania.
1 - całkowicie nieistotny
2 - mało istotny
3 - obojętny
4 - dość istotny
5 - bardzo istotny
0 - nie wiem
Niski poziom przedsiębiorczości indywidualnej
Zasoby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
Dostępność mediów niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.
Dostępność terenów z przeznaczeniem pod inwestycje i/lub usługi
Dostępność nieruchomości z przeznaczeniem pod usługi lub prowadzenie działalności gospodarczej
Niski poziom konkurencyjności/jakości lokalnych usług
9. Jeśli uznał/a Pan/Pani, że dany problem jest „dość istotny” (4) bądź „bardzo istotny” (5), proszę wskazać obszar gminy lub ulicę, gdzie widoczne jest szczególne nasilenie problemu.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service