Request edit access
ร่างพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
การแก้ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เสนออร่างพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาล และให้ค่าใช้น้ำบาดาล และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ความจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาล และให้ค่าใช้น้ำบาดาล และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฏหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขกฏหมายแต่อย่างใด
๓. หลักการสาระสำคัญของกฎหมายที่ตราขึ้น
๓.๑ กำหนดบทนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และ “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” (ร่างมาตรา ๓)
๓.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเก็บค่าใช้น้ำบาดาล ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง และหักค่าใช้น้ำบาดาลไม่เกิน ร้อยละห้าสิบส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ร่างมาตรา ๗/๑ และ ร่างมาตรา ๗ จัตวา (๒))
๓.๓ ให้มีผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกกันเอง
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่อธิบดีกำหนด (ร่างมาตรา ๗ ฉ)
๓.๔ ให้หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ร่างมาตรา ๘)
๓.๕ กำหนดให้เงินค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๒๗/๑)
๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
๔.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
๔.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันประกาศบังคับใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒)
๔.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม (มาตรา ๓)
๔.๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลภายในกรอบอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง และเงินค่าใช้น้ำบาดาลที่จัดเก็บได้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหักค่าใช้น้ำบาดาลไม่เกินร้อยละห้าสิบส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (มาตรา ๔)
๔.๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และเงินที่ส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละห้าสิบ (มาตรา ๕)
๔.๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ในส่วนของกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ คน โดยวิธีเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด (มาตรา ๖)
๔.๗ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (มาตรา ๗)
๔.๘ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย และเงินค่าธรรมเนียมให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๘)
๔.๙ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service