Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำชี้แจง
๑. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับความจริงมากที่สุด

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse - Terms of Service