Request edit access
PEM Missions Course 2023 / Kursi i Misioneve PEM
REGISTRATION FORM
FORMULAR REGJISTRIMI
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Name / Emri *
Last name, First name / Mbiemri, Emri
Gender / Gjinia *
Contact phone number / Numri i telefonit *
Profession / Profesioni *
Nationality / Kombësia *
Date of Birth / Data e lindjes *
MM
/
DD
/
YYYY
Address / Adresa *
Street address, City, Country /Rruga, Qyteti, Shteti
"I plan to participate in the whole missions course  /  "Planifikoj të marr pjesë në të gjithë kursin e misioneve, nga 27 gushti deri më 9 shtator 2023" Kursi i plotë (2 javë) *
Required
Motivation for applying to the course / Motivimi për të aplikuar në kurs *
Explain your reasons to apply to become a student on the course / Shpjegoni arsyet tuaja për të aplikuar për t'u bërë student në kurs
Church information / Informacioni i kishës *
Name of church, denomination, name and email for your pastor or leader / Emri i kishës, emërtimi, emri dhe emaili i pastorit ose udhëheqësit tuaj
I will request a recommendation from my pastor/leader for my participation in the PEM Missions Course and send it/have it sent to markku.ovaska@pem.pef.eu no later than July 31st, 2023.  / Do të kërkoj një rekomandim nga pastori/udhëheqësi im për pjesëmarrjen time në Kursin e Misioneve të PEM dhe do ta dërgoj/do ta dërgoj në markku.ovaska@pem.pef.eu jo më vonë se 15 korrik 2023. *
Languages / Gjuhët *
I will need translation in Albanian / Do me duhet perkthim ne shqip
I would like my course material in English or in Albanian / Do të doja materialin tim të kursit në anglisht ose shqip *
Expected transportation to arrive to the Missions Course: / Transporti i pritshëm për të mbërritur në Kursin e Misioneve:
Clear selection
Airport Shuttle / Anije në aeroport *
if you are arriving by plane you can get a shuttle from airport with an extra cost / nëse arrini me avion, mund të merrni një makinë nga aeroporti me një kosto shtesë 
Please give us your arrival information / Ju lutemi na jepni informacionin tuaj të mbërritjes
Place, flight number, date and time of the arrival / Vendi, numri i fluturimit, data dhe ora e mbërritjes
Please give us your departure information / Ju lutemi na jepni informacionin tuaj në lidhje me largimin
Place, flight number, date and the time of the departure / Vendi, numri i fluturimit, data dhe ora e largimit
I understand that my registration is complete once my course fee is paid and proof of payment is provided to PEM OFFICE, IBAN:DE61 5009 2100 0001 7704 11  BIC:GENODE51BH2  /  Unë e kuptoj që regjistrimi im ka përfunduar pasi të jetë paguar tarifa e kursit dhe dëshmia e pagesës është dhënë në PEM OFFICE, IBAN:DE61 5009 2100 0001 7704 11 BIC:GENODE51BH2 *
I will take a traveller's insurance for the duration of the course  /  Unë do të marr një sigurim për udhëtimin për kohëzgjatjen e kursit *
If you come from Albania, your normal health insurance is enough / Nëse vini nga Shqipëria, mjafton sigurimi normal shëndetësor
How did you hear about the course? / Si keni dëgjuar për kursin? *
Data protection: I agree that my data will be collected and processed for the organization and implementation of this and future PEM courses and by Simply Mobilizing (Kairos course and "The Unfinished Story"). My information will not be forwarded to third parties. I can revoke this consent in writing at any time.  / Mbrojtja e të dhënave: Unë pajtohem që të dhënat e mia do të mblidhen dhe përpunohen për organizimin dhe zbatimin e këtij kursi, dhe të kurseve të ardhshme PEM dhe nga Simply Mobilizing (kursi Kairos dhe "Historia e Papërfunduar"). Informacioni im nuk do t'u përcillet palëve të treta. Unë mund ta revokoj këtë pëlqim me shkrim në çdo kohë. *
E-mail address: I agree that I will be asked by e-mail without obligation whether I would like to work on a Kairos course and that I will be informed occasionally (usually no more than six times a year) about the latest developments of Kairos course.  /  Adresa e postës elektronike: Jam dakord që do të më pyesin me e-mail pa detyrim nëse do të doja të punoja në një kurs Kairos dhe se do të informohem herë pas here (zakonisht jo më shumë se gjashtë herë në vit) për zhvillimet më të fundit të Kursit Kairos. *
I allow PEM Course to use all photo and video materials relating to my person without charge for all types of public relation purposes, including the publication of their photos and videos on the PEM Course and Kairos Course web pages. This includes transferring partial or complete rights of use by third parties in as much as they need to use the materials for PEM Course's and Kairos Course's PR work. The consent form can be recalled in writing at any time. Any material already used prior to such notification are not affected.  /  E lejoj kursin PEM të përdorë të gjitha materialet fotografike dhe video që lidhen me personin tim pa pagesë për të gjitha llojet e qëllimeve të marrëdhënieve me publikun, duke përfshirë publikimin e fotove dhe videove të tyre në faqet e internetit të Kursit PEM dhe Kairos. Kjo përfshin transferimin e të drejtave të pjesshme ose të plota të përdorimit nga palët e treta për aq sa kanë nevojë për të përdorur materialet për punën e Marketingut & Reklamimit të Kursit PEM dhe Kursit Kairos. Formulari i pëlqimit mund të tërhiqet me shkrim në çdo kohë. Çdo material i përdorur tashmë përpara një njoftimi të tillë nuk ndikohet. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy