Request edit access
Application form for Young Theatre Days`2020
[Žemiau rasite lietuvišką atrankos aprašymą]

April 13 - 18, 2020 Klaipeda, Lithuania.

We are inviting professional actors, theatre directors and scenographers, dramaturgists to participate and fill in the application form.

The 8th international festival Young Theatre Days aims to bring together actors, directors, stage designers, dramaturgist and critics in the non-traditional theatre space, giving them an opportunity to create together and establish contacts for further cooperation. The project involves creative workshops, the essence of which is the cooperation of young professionals from different creative fields in the limited time frame, preparing the performance and presenting it to the audience.

The terms of selecting the participants:

• Professional actors, theatre directors, stage designers and dramaturgist of all ages who have completed studies can participate in the workshops;
• The workshops and the presentations of the created pieces will take place on 13 -18th April 2020. In the selecting process the priority shall be given to those participants who will be able to participate in the programme for all 6 days;
• The organisers will provide the participants with the accommodation, catering and free pass to all the events of the festival;
• Registration of the participants will take place till 31st January 2020. In the application they will be requested to briefly describe their professional activity, motivation to participate in the projects, and to indicate on which days they can participate in the events of the festival;
• More information about the process of selecting the participants and the programme of the festival will soon be available on the website of “Young Theatre Day” www.jtd.lt and Facebook account www.facebook.com/JTDienos

The format of the workshop:

• There will be two different stages: SPRINT and PRO. 4 teams for each stage will be formed, consisting of 6 actors, a theatre director, a dramaturgist and a stage designer. Each team will work separately during the workshops;
• The group of actors will be led by the directors who, will host the workshops;
• The teams of SPRINT stage will get inspirations for every new day and will have to present the performance in the evening;
• The PRO stage will be working on a piece of novel, where every team will get a part of it. The performance will be presented after 4 days of work.
• The workshops and open previews of short plays will take place in the spaces near The Culture Factory and other public locations of the city;
• Every day the meetings with the viewers, the analyses of works and discussions will be held.


Covered costs:

• The organisers will cover travel expenses (up to 250 Euros for foreign participants) and provide free accommodation and catering.


Participant fee:

• The participants few for each participant is 29 Euros.


Competition:


• The best performances from both stages will be selected and nominated with a financial prize.

------

2020 m. balandžio 13–18 d. Klaipėda, Lietuva

Kviečiame dalyvauti profesionalius aktorius, teatro režisierius, dramaturgus ir scenografus bei užpildyti paraiškos formą.

Aštuntasis tarptautinis festivalis „Jauno teatro dienos“ siekia suburti aktorius, režisierius, scenos dizainerius, dramaturgus ir kritikus netradicinėje teatro erdvėje ir suteikti jiems galimybę kartu kurti ir megzti ryšius tolesniam bendradarbiavimui. Projektą sudaro kūrybinės dirbtuvės, kurių esmė – įvairių kūrybinių sričių jaunų profesionalų bendradarbiavimas per ribotą laikotarpį ruošiant spektaklį ir pristatant jį žiūrovams.

Dalyvių atrankos sąlygos:

• dirbtuvėse dalyvauti gali studijas baigę visų amžiaus grupių profesionalūs aktoriai, teatro režisieriai, scenos dizaineriai ir dramaturgai;
• dirbtuvės ir kūrinių pristatymas vyks 2020 m. balandžio 13–18 d. Atrankos procese pirmenybė teikiama tiems dalyviams, kurie galės dalyvauti programoje visas 6 dienas;
• organizatoriai suteiks dalyviams apgyvendinimą, maitinimą ir nemokamą bilietą į visus festivalio renginius;
• dalyvių registracija vyks iki 2020 m. sausio 31 d. Paraiškos formoje būtina trumpai aprašyti savo profesinę veiklą, motyvaciją dalyvauti projektuose bei nurodyti, kuriomis dienomis galite dalyvauti festivalio renginiuose;
• daugiau informacijos apie dalyvių atrankos procesą ir festivalio programą netrukus skelbsime interneto svetainėje „Jauno teatro dienos“ www.jtd.lt ir „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/JTDienos.

Dirbtuvių formatas:

• bus dvi skirtingos scenos: SPRINT ir PRO. Kiekvienai scenai bus suformuojamos 4 komandos, kurias sudarys 6 aktoriai, teatro režisierius, dramaturgas ir scenos dizaineris. Dirbtuvių metu kiekviena komanda dirbs atskirai;
• aktorių grupei vadovaus dirbtuves vedantys režisieriai;
• SPRINT scenos komandos kiekvieną dieną gaus skirtingą įkvėpimo šaltinį ir turės paruošti savo pasirodymą vakare;
• PRO scenoje bus statomas spektaklis pagal romano ištrauką, kuriame dalyvaus visos komandos. Spektaklis bus pristatomas po 4 darbo dienų;
• dirbtuvės ir atviros trumpųjų spektaklių peržiūros vyks tam tikrose vietose šalia „Kultūros fabriko“ ir kitose viešosiose miesto erdvėse;
• kiekvieną dieną vyks susitikimai su žiūrovais, darbų analizės ir diskusijos.


Padengiamos išlaidos:

• Organizatoriai padengs kelionės išlaidas (iki 250 eurų užsienio dalyviams) ir suteiks nemokamą apgyvendinimą bei maitinimą.


Dalyvio mokestis:

• Kiekvieno dalyvio mokestis yra 29 eurai.


Konkursas:


• Geriausiems išrinktiems abiejų scenų spektakliams bus skirtas piniginis prizas.

Email address/el. paštas: *
Your answer
Name, surname/vardas, pavardė: *
Your answer
Phone number/telefono numeris: *
Your answer
Age/amžius: *
Your answer
Country of residence/gyvenamoji šalis: *
Your answer
Applying as/aplikuoju kaip: *
MOTIVATION LETTER. Describe yourself a bit. It can be your artistic CV, created roles, directed plays, creative experience, education, professional goals and aspirations. Don't be lazy - this section is really important./MOTYVACINIS LAIŠKAS. Trumpai papasakokite apie save. Tai gali būti kūrybinis CV, į kurį įtraukiami jūsų sukurti vaidmenys, režisuoti spektakliai, kūrybinė patirtis, išsilavinimas, profesiniai tikslai ir siekiai. Nepatingėkite – ši dalis ypač svarbi. *
Your answer
Do you need accommodation in Klaipeda?/Ar jums reikia apgyvendinimo Klaipėdoje? *
Food allergies, intolerance, special needs/maisto alergijos, specialūs poreikiai: *
Your answer
Specify witch days you are available? (priority for participants who are joining for all days)/kuriomis dienomis jūs galite dalyvauti? (pirmenybė dalyviams, galintiems dalyvauti visas dienas): *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy