Request edit access
ระบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัย(check list)
การกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ต้องดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน โดย สามารถนำขั้นตอนการสอบสวนนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. การตรวจสอบข้อกฎหมาย
1.1 ผู้ถูกกล่าวหาชื่อ ตำแหน่ง วิทยฐานะ สังกัด
1.2 เรื่องที่กล่าวหา
1.3 วัน เดือน ปี และสถานที่เกิดเหตุ
1.4 การสืบสวน/สอบสวน
สืบสวนโดย
Clear selection
สืบสวนข้อเท็จจริงโดย
Clear selection
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง (โดย ผู้สั่ง คำสั่งที่ ลงวันที่)
1.5 กรณีตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
1.5.1 ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 98
Clear selection
1.5.2 การอ้างอำนาจและบทกฎหมายในการสั่งตั้งกรรมการสอบสวน
Clear selection
1.5.3 จำนวนและคุณสมบัติคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน คำสั่งนี้มีกรรมการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ประธานกรรมการดำรงตำแหน่ง วิทยฐานะ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา
เลขานุการ
Clear selection
มีนิติกร หรือผู้ได้บปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการทางวินัยเป็นกรรมการ หรือไม่
Clear selection
1.5.4 ความถูกต้องของรูปแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
Clear selection
1.5.5 มีหลักฐานการรับทราบคำสั่งแต่งตั้งของประธานกรรมการ
Clear selection
1.5.6 การแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
Clear selection
1.5.7 หลักฐานการรับทราบคำสั่งของผู้ถูกกล่าวหา
Clear selection
1.5.8 การคัดค้านกรรมการ
Clear selection
1.6 การสอบสวน
1.6.1 หลักฐานการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ สว.2
Clear selection
1.6.2 หลักฐานการแจ้งข้อกล่าวหาที่เปลี่ยนแปลงไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
Clear selection
1.6.3 หลักฐานการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว. 3) ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
Clear selection
1.6.4 องค์ประชุมคณะกรรมการสอบสวน
การประชุมเพื่อจัดทำสว. 2
Clear selection
ถูกต้องโดยมีกรรมการ....คน
ไม่ถูกต้องในขั้นตอนขณะสอบสวน มีกรรมการ...คน ขณะประชุม มีกรรมการ ... คน
การประชุมเพื่อจัดทำ สว.3
Clear selection
ถูกต้อง โดยมีกรรมการ...คน
ไม่ถูกต้องในขั้นตอนขณะสอบสวน มีกรรมการ... คน ขณะประชุม มีกรรมการ... คน
การประชุมเพื่อจัดทำ สว.6
Clear selection
ถูกต้อง โดยมีกรรมการ...คน
ไม่ถูกต้องในขั้นตอนขณะสอบสวน มีกรรมการ... คน ขณะประชุม มีกรรมการ... คน
1.6.5 ความเห็นนของคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า (ไม่ได้กระทำผิด,ผิดไม่ร้ายแรง,ผิดอย่างร้ายแรง,กระทำผิดเรื่องอื่น, มีผู้อื่นร่วมกระทำผิด หรืมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน)
1.6.6 ความเห็นตามข้อ 1.6.5 มีการลงมติ
Clear selection
1.6.7 กรณีส่งประเด็นสอบสวนพยานต่างท้องที่ (ถ้ามี)
Clear selection
1.6.8 การสอบสวนของคณะกรรมการ
Clear selection
1.6.9 คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวน
Clear selection
1.7 ระยะเวลาการสอบสวน
1.7.1 ประธานกรรมการรับทราบคำสั่งเมื่อวันที่
1.7.2 ประชุมคณะกรรมการ แจ้งข้อกล่าวหาตามแบบ สว.2
Clear selection
1.7.3 การรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายกล่าวหา
Clear selection
1.7.4 ประชุมและแจ้งสรุปพยานหลักฐานตามแบบ สว.3
Clear selection
1.7.5 การรวบรวมพยานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา
Clear selection
1.7.6 รายงานการสอบสวน
Clear selection
1.7.7 กรณีการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ซึ่งครบกำหนด 240 วัน เมื่อ...
MM
/
DD
/
YYYY
การรายงานผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
Clear selection
การรายงาน ก.ศ.จ. จันทบุรี
Clear selection
1.8 กรณีงดการสอบสวนพยานหรือตัดพยาน เพราะ
1.9 ขณะสอบสวนมีบุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน
1.10 การสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลอื่น
Clear selection
1.11 การรายงานผลการสอบสวน
1.11.1 คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ
1.11.2 การสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
มี จำนวน.......ครั้ง เมื่อ......และได้ายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมเมื่อ...
ไม่มี
1.12 ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการสอบสวน
Clear selection
2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง ใคร ทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อใด ทำอย่างไร ผลการกระทำเป็นอย่างไร
3. การตรวจสอบข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่ง
4. ข้อพิจารณา
ข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นยุติ ว่า
ประเด็นโต้แย้งที่จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานในประเด็นที่โต้แย้ง
เหตุผลในการรับฟังพยานหลักฐาน
การวินิจฉัยข้อเท็จจริงปรับเข้ากับบทความผิด
การกำหนดโทษ
มีมลทิน หรือมัวหมองกรณีที่ถูกสอบสวน และอื่นๆ เช่น กรณีการสอบสวนไม่ถูกต้อง ไม่หมดประเด็นต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติม
5. ความเห็นของผู้สั่งแต่งตั้ง
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy