Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2564
แบบประเมินชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (LAN & Wireless)
๒. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security System)
๓. ด้านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Laboratory)
๔. แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วิทยาลัย (www.rk.mcu.ac.th)
๕. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Sevice)
ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุง ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่สละเวลาทำแบบประเมินในครั้งนี้
***จัดทำโดยส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี***
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
กรุณาเลือกให้ตรงตามความเป็นจริง
1. เพศ *
2.อายุ *
3.สถานภาพ *
4.หลักสูตร/สาขาวิชา/หน่วยงาน *
5.ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต/วัน *
6.ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต/สัปดาห์
7.ท่านมักจะมารับบริการในช่วงเวลาใดมากที่สุด
8.สถานที่ที่ใช้บริการเป็นประจำ *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy