Request edit access
12 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำชี้แจง การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเพื่อนำผลไปหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการระบบการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
คำแนะนำ โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และทำเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. สภานะภาพ
3. อายุงาน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากร
คำแนะนำ ทำเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งแต่ละช่องมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = ควรปรับปรุง
5
4
3
2
1
1. ท่านได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
2. ระดับความสุขในการทำงานที่คณะฯ
3. มีเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นกันเอง
4. งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความถนัดหรือความสามารถของท่าน
5. หัวหน้าหรือผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของท่าน
6. ท่านสามารถพบหัวหน้าและปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา
7. ภาระงานของท่านเหมาะสม เมื่อเทียบกับผู้อื่นที่ปฏิบัติงานประเภทเดียวกัน
8. สภาพแวดล้อม และสถานที่ทำงานภายในคณะฯ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน
9. ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ท่านได้รับ
10. การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ
11. ระบบสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการทำงาน
12. เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จัดให้แก่บุคลากร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms