Request edit access
แบบประเมินโครงการสนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยที่นำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
คำชี้แจง เลือกในช่องที่ความเห็นตรงกับท่าน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
ด้านกระบวนการ
1. การประชาสัมพันธ์โครงการเหมาะสม *
2. การประสานงานโครงการเหมาะสม *
3. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม *
4. ขั้นตอนการจัดโครงการเป็นระบบและเหมาะสม *
5. รูปแบบ / วิธีการของการจัดโครงการ *
ด้านเจ้าหน้าที่
6. การให้บริการด้วยสุภาพ เป็นมิตร และเต็มใจให้บริการ *
7. การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว *
8. การให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน *
9. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ *
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
10. สถานที่และบรรยากาศมีความพร้อมและเหมาะสม *
11. เอกสารความรู้เพียงพอและครอบคลุมเนื้อหา *
12. ข้อมูลการให้บริการ / แผนที่เส้นทางมีความพร้อมและเหมาะสม *
13. โสตทัศนูปกรณ์ หรือวัสดุมีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน *
14. อาหาร / อาหารว่างเพียงพอและเหมาะสม *
ด้านวิทยาการเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- ประกาศ กพอ. พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเงื่อไขและแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ *
- หลักและแนวทางสำคัญที่ควรตระหนักในการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ *
- จริยธรรมการวิจัยในมุษย์ และการคัดลอกผลงาน *
- การคุ้มครองผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ *
- ประสบการณ์การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (ดนตรีกรรม)และอนุสิทธิบัตรของอาขารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น *
- แนวทางการพัฒนางานวิจัย *
- ประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงคุณภาพและการเผยแพร่ผลงานวิจัย *
15. ท่านได้รับประโยชน์และความรู้เพิ่มขึ้น *
16. ท่านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ *
17. โครงการนี้ตอบสนองความต้องการความคาดหวังของท่าน *
18. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
หัวข้อที่ต้องการอบรมครั้งต่อ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse - Terms of Service