Request edit access
Dotazník na téma INKLUZE pro rodiče
Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané. Zajímá nás Váš pohled na společné vzdělávání v mateřských a základních školách.
1. Setkali jste se ve školství s pojmem INKLUZE, nebo INTEGRACE?
2. Víte, co tyto pojmy znamenají?
3. Souhlasíte se zrušením zvláštních škol a začlenění, mentálně postižených dětí do běžných tříd?
4. Souhlasíte s tím, aby se vaše dítě vzdělávalo společně ve třídě se zdravotně postiženými dětmi – Tělesné postižení, sluchové, zrakové……. (ne mentální)
5. Souhlasíte s tím, aby se vaše dítě vzdělávalo společně ve třídě s žáky s poruchami učení – dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, …
6. Mluvíte doma se svými dětmi o tom, jak se mají ke zdravotně postiženým dětem chovat?
7. Vidíte přínos inkluze a integrace pro zdravotně tělesně postižené žáky? Pokud ano v čem, pokud ne – proč.
8. Vidíte přínos inkluze a integrace pro zdravotně mentálně postižené žáky? Pokud ano v čem, pokud ne – proč.
9. Vidíte přínos inkluze a integrace pro žáky s poruchami učení? Pokud ano v čem, pokud ne – proč.
10. Vidíte přínos inkluze a integrace pro žáky běžných tříd?
11. Změnil se přístup školy k podpoře dětí/žáků vyžadující podpůrná opatření – žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?
12. Myslíte si, že budova, sociální zařízení. příp. zahrada, hřiště školského zařízení, které navštěvuje vaše dítě odpovídá současným standardům a potřebám uživatelů tohoto zařízení?
13. Myslíte si, že školské zařízení, které navštěvuje vaše dítě je dostatečně vybaveno pro ZŠ – počítači, notebooky, tablety či jiným konvertibilním zařízením, interaktivními tabulemi, výukovými programy, apod. *
Required
14. Myslíte si, že školské zařízení, které navštěvuje vaše dítě je dostatečně vybaveno pro MŠ - interaktivními tabulemi, koberci či obdobným zařízením tohoto druhu?
15. Myslíte si, že školské zařízení, které navštěvuje vaše dítě je dostatečně vybaveno pro ZŠ – didaktické pomůcky pro výuku (neelektronické).
16. Myslíte si, že školské zařízení, které navštěvuje vaše dítě je dostatečně vybaveno pro MŠ – hračky, stavebnice, výukové kartičky a hry, didaktické pomůcky, apod?
17. Co považujete za důležité zlepšit (viz otázky 12, 13, 14).
Your answer
18. Myslíte si, že je vhodné zařadit ve výchovně vzdělávacím procesu do tříd dětí 4-5-6 letých také děti dvouleté?
19. Myslíte si, že je užitečné/potřebné povinné předškolní vzdělávání pro předškolní děti?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms