Request edit access
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้นำและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำชี้แจง
1.แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้นำและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้บริหารสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานต่อไป
2.ผลการสอบถามนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและจะวิเคราะห์ผลการสอบถามในภาพรวม จึงขอความกรุณาให้ท่านตั้งใจตอบแบบสอบถามตามความจริงที่ท่านรับรู้ทุกข้อคำถาม
3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
1. ประเภทบุคลากร *
2. ตำแหน่ง (เลือกตำแหน่งสูงสุดที่รับผิดชอบ) *
3. สังกัด *
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service