Request edit access
แบบแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
การแก้ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามที่กำหนดในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๖) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เสนอร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ กำหนดไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดูแลโบราณสถานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีอำนาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมโบราณสถาน

๒. ความจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วย โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อให้มีการถ่ายโอนภารกิจการบำรุงรักษาโบราณสถาน และการดูแลรักษาโบราณสถานให้กับท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด

๓. หลักการสาระสำคัญของกฎหมายที่ตราขึ้น
๑.) เพิ่มบทนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และ“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” ไว้ในร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แผนปฏิบัติการฯ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
๒.) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และความสำคัญในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่มิได้อยู่ในความครอบครองของผู้ใดและมิได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนไว้ (เพิ่มมาตรา ๗/๑)
๓.) กำหนดให้โบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้ว กรมศิลปากรอาจทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมอบหมายให้เป็นผู้อนุรักษ์ คุ้มครอง รักษา และบำรุงโบราณสถานนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ (เพิ่มมาตรา ๘/๑)
๔.) กำหนดให้โบราณสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว ให้มีหน้าที่อนุรักษ์ คุ้มครอง รักษา และบำรุงโบราณสถานนั้น รวมทั้งสามารถออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมจากประชาชนได้ (เพิ่มมาตรา ๘/๒)
๕.) กำหนดให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการดำเนินการ ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดได้
(เพิ่มมาตรา ๘/๓)

๔. ประเด็นที่จะรับฟังความเห็น
๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม (มาตรา ๔)
๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และความสำคัญในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่น (มาตรา ๗/๑)
๓. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกำหนดให้โบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้ว อาจทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลได้ (มาตรา ๘/๑)
๔. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดูแลโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว รวมทั้งมีอำนาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมได้ (มาตรา ๘/๒)
๕. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกำหนดให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดได้ (มาตรา ๘/๓)

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms