Request edit access
UČÍME SE HODINY - registrace a pravidla soutěže

Registrační formulář vyplňte nejpozději 27.9.2019, kdy bude ukončeno přihlašování.

Přihlášené třídy pak musí do 18.10.2019 odeslat soutěžní výtvarné výrobky (výrobek), a to na adresu: RAUL, Kamsdětmi.com, Přívozní 2a, Praha 7, 17000. Téma je "vysněný design ručičkových náramkových hodinek".

V termínu 21.10.-15.11.2019 proběhne semifinálové kolo soutěže v rámci hlasování na Facebooku Kamsdětmi. Z deseti finalistů pak porota vybere vítěznou třídu, která získá náramkové hodinky pro všechny své žáky, pro svého třídního pedagoga, pro zástupce školy a také jedny velké hodiny tzv. MaxiSwatch do třídy.

Prosíme, přečtěte si pravidla a podmínky soutěže, které najdete pod formulářem.
Soutěž je určena pro žáky prvních až třetích tříd.
Odesláním registračního formuláře dáváte svůj souhlas s podmínkami soutěže.
Jméno základní školy: *
Your answer
Adresa: *
Your answer
Kraj: *
Počet soutěžních tříd *
Název tříd(y), jména třídních pedagogů a počet dětí ve třídě (třídách) *
Your answer
Kontaktní osoba za školu:
Zástupce vedení školy nebo třídní pedagog soutěžní třídy
Jméno *
Your answer
Příjmení *
Your answer
Telefonní číslo *
Your answer
Emailová adresa *
Your answer
Odesláním formuláře souhlasíte s níže uvedenými pravidly a podmínkami soutěže, tlačítko k odeslání formuláře najdete pod pravidly.
PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

„UČÍME SE HODINY“
vyhrajte hodinky pro 1 ze svých tříd

I. POŘADATEL SOUTĚŽE
Společnost RAUL, s.r.o., se sídlem se sídlem: Praha 1, Elišky Krásnohorské 5, PSČ 11000, IČ: 25608673; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 54464 (dále jen „pořadatel“), pořádá soutěž pod názvem „Učíme se hodiny“ (dále jen „soutěž“).
Partnerem soutěže je společnost DESIGN TRADE, s.r.o., se sídlem Klausova 2541/15, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25657593.

II. DOBA SOUTĚŽE
1. Soutěž proběhne v období od 27.9.2019 do 22.11.2019; rozpis jednotlivých soutěžních kol je uveden níže.
2. Výherce bude zveřejněn do 25.11.2019 na www.kamsdetmi.com a na https://www.facebook.com/kamsdetmi/.

III. ÚČAST V SOUTĚŽI
1. Soutěže se mohou zúčastnit základní školy v České republice, jejichž některá z tříd žáků prvních až třetích tříd, se v době do 27.9.2019 zaregistruje prostřednictvím webových stránek www.kamsdetmi.com do soutěže, a to vyplněním a odesláním registračního formuláře (specifikace třídy, školy, kontaktní údaje, počet žáků a třídní učitel). Počet tříd, které se mohou přihlásit do soutěže je omezen na maximálně dvě třídy z jedné základní školy nebo dva kolektivy (např. družina).
2. Přihlášené školy (resp. soutěžní třídy žáků prvních až třetích tříd), pak musí nejpozději do 18.10.2019 doručit na adresu pořadatele: RAUL, Kamsdětmi.com, Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, výtvarné výrobky (výrobek), v počtu maximálně tří výtvorů na jednu třídu (kolektiv), na téma „vysněný design ručičkových náramkových hodinek“. Zásilka musí být identifikována označením třídy, školy a jménem třídního vyučujícího nebo odborného vedoucího (učitele výtvarné výchovy, vychovatele z družiny apod.).
3. V případě, bude-li se soutěže účastnit více než 100 soutěžících tříd, vybere zástupce pořadatele a partnera soutěže ze zaslaných děl 100 tříd, jejichž výtvarná díla (resp. fotografie děl) zaslána do soutěže budou v období od 21.10.2019 do 15.11.2019 vystavena prostřednictvím https://www.facebook.com/kamsdetmi/ za účelem jejich hodnocení návštěvníky stránek. Bude-li se soutěže účastnit méně než 100 soutěžících tříd, budou vystavena soutěžní díla všech soutěžících tříd. Pro účely výběru je rozhodující kreativita, výtvarné ztvárnění a estetika jednotlivých děl, kterou určuje porota složená ze zástupců pořadatele a partnera soutěže.

4. Návštěvníci webových stránek https://www.facebook.com/kamsdetmi/ mohou hlasovat pro každé výtvarné dílo v průběhu celého hlasovacího období jen 1x, a to prostřednictvím facebookového tlačítka „like“. Po ukončení hlasovacího období, postoupí 10 soutěžních tříd, které získají nejvíce hlasů (lajků), do finálového kola. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o finalistech v případě rovnosti hlasů.

5. Finálové kolo soutěže proběhne v období od 18.11.2019 do 22.11.2019, kdy budou finálové příspěvky vyhodnoceny porotou složenou ze zástupců pořadatele a partnera soutěže. Vítězná soutěžící třída bude určena na základě rozhodnutí poroty.

6. Do soutěže budou zařazeny pouze ty školy, které splní všechny výše uvedené podmínky soutěže.

7. Pořadatel bude dále hodnotit i to, zda v rámci hlasování nedochází k porušování pravidel, zejména tím, že hlasy pro jednotlivá výtvarná díla jsou generována podvodným způsobem. Zjistí-li nebo bude-li se domnívat že existuje jakékoli podezření na porušení pravidel soutěže v rámci hlasování, je bez dalšího oprávněn dané výtvarné dílo vyřadit ze soutěže. Z každé IP adresy lze hlasovat pro jednotlivý soutěžní příspěvek pouze jedenkrát.

IV. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
Výhry, podmínky získání výher
1. Do soutěže byly vloženy následující výhry:
- náramkové ručičkové hodinky řady Flik Flak pro žáky vítězné třídy (maximální počet hodinek 30 ks)
- 2 ks dospělé varianty náramkových ručičkových hodinek značky Swatch pro třídního učitele a zástupce vedení školy
- nástěnné hodiny MaxiSwatch (pro dotvoření žáky)
2. Výherce soutěže (základní škola) bude kontaktována pořadatelem soutěže za účelem sjednání termínu předání výher. Výhry budou výhercům předány osobně.
3. Účastí v soutěži udělují soutěžící žáci pořadateli písemnou bezúplatnou výhradní licenci k užití výtvarného díla, jakožto autorského díla, (dále jen „dílo“), resp. kterékoli jeho části, a to všemi známými způsoby užití vymezenými v § 13–23 autorského zákona a bez omezení územního, časového, technologického, množstevního a bez omezení účelu. Licence zahrnuje též oprávnění pořadatele dílo zpracovat, změnit, upravit, přeložit resp. dokončit dílo nebo nechat zpracovat, změnit, upravit, přeložit resp. dokončit dílo; užít dílo vcelku nebo jen částečně; zařadit dílo či jeho části, do jiného díla a užít v rozsahu dle tohoto článku.
4. Pořadatel není povinen poskytnutou licenci využít. Pořadatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže svolení ke zveřejnění díla, včetně jeho vystavení a umístění na webových stránkách www.kamsdetmi.com a na https://www.facebook.com/kamsdetmi/, a to jak i ve spojení se jménem a příjmením soutěžícího a názvem školy a obce či bez takového uvedení.


5. Soutěžící školy berou na vědomí, že v rámci předání výher bude pořadatelem soutěže pořízen zvukový a obrazový záznam. Zástupce školy se zavazuje předem informovat jednotlivé zástupce a žáky výherní třídy (jejich zákonné zástupce) a tom, že účastí na předání výher udělují výherci pořadateli v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, svolení k pořízení, reprodukování a šíření fotografií, obrazových snímků a zvukových záznamů nebo projevů osobní povahy žáka/zástupce třídy (dále jen „záznam“) v souvislosti s účastí v soutěži. Toto svolení zahrnuje časově neomezené právo zobrazovat, reprodukovat a šířit jeden nebo více záznamů, buď přímo pořadatelem nebo prostřednictvím třetích osob majících oprávnění pořadatele, prostřednictvím webových stránek pořadatele (web, sociální sítě atd.), tisku a dalších obvyklých komunikačních kanálů, a ve všech formátech, a to zejména za účelem podpory vzdělávání, propagace, veřejné interní nebo externí prezentace činnosti pořadatele. Účast na předání výher je dobrovolná a v případě, že si žák (jeho zákonný zástupce) či zástupce školy nebude přát pořízení záznamu, nebude se předávání výher účastnit. Tento souhlas je udělován bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může být kdykoli odvolán. Zástupce školy dále potvrzuje, že bude dotyčné osoby předem informovat o povinnosti vyplývající z § 87 odst. 2 občanského zákoníku, tedy povinnosti nahradit pořadateli případnou škodu, která by mohla vzniknout v případě odvolání souhlasu uděleného výše, pokud toto odvolání souhlasu není odůvodnitelné podstatnou změnou okolností nebo jiným rozumným důvodem.
6. Informace o zpracování osobních údajů pořadatelem jsou k dispozici na webové stránce www.kamsdetmi.com/zasady_ochrany_udaju.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
2. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit a to v průběhu celého soutěžního období
3. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména např. funkčnost internetu, webové stránky soutěže, atd.).

4. Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže.

V Praze dne 26.8.2019

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Raul, s.r.o.. Report Abuse