Request edit access
แบบสำรวจข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการหางานทำของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปทางภาควิชา
MHLE ขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน
สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน
คะแนนเฉลี่ยสะสมที่จบการศึกษา
ลักษณะที่จบการศึกษา
ในกรณีที่ทำงานแล้วสถานที่ทำงานในปัจจุบัน
ในกรณีที่ทำงานแล้วประเภทงานที่ทำ
ท่านคิดว่าความรู้ความสามารถพิเศษด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้ทำงาน
ปัจจัยที่ทำให้ท่านเลือกเข้าทำงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านคิดว่าปัจจัยที่นายจ้างเลือกบัณฑิตเข้าทำงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ช่องทางของข้อมูลในการหางานทำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านคิดว่าอาชีพที่ทำตรงกับสาขาที่ท่านศึกษามาหรือไม่
วุฒิการศึกษาที่ใช้ทำงานในปัจจุบัน
เงินเดือนที่ได้รับ
ปัญหาการหางานทำที่เกิดขึ้นหลังสำเร็จการศึกษา (ของผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ท่านสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ
ปัจจัยอะไรที่ทำให้บัณฑิตไม่พอใจงานที่ทำ
ระยะเวลาที่หางานทำ
ท่านคิดว่าภาควิชาควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ปัจจัยที่ทำให้ท่านเลือกศึกษาต่อ
สถาบันและสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ
ไม่มีชื่อ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms