Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม "Bookaholic Corner"
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ-สกุล
Your answer
1. ประเภทสมาชิก
2. สังกัด
3. วัตถุประสงค์ที่ต้องการยืมหนังสือ
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อบริการ
ระดับค่าคะแนนความพึงพอใจ
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
ข้อคำถาม
5
4
3
2
1
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมและความพร้อมของหนังสือที่จัดแสดง
การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม
ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 3 Review หนังสือที่ท่านเลือกอ่าน หรือแนะนำรายชื่อหนังสือที่ท่านสนใจ
Your answer
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบประเมิน สามารถรับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms