Request edit access
แบบประเมินความพอใจในการใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ ศธจ.ร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 สถานะภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
1.4 ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
2.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
2.2.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
2.3 ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
2.4 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
2.5 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
2.6 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
2.7 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
2.8 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
2.9 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
2.10 ใช้งานง่าย
2.11ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service