Baidu Yi v24 beta OTA update (from v23)
Empty folder