Published using Google Docs
Regulamin rezerwacji wycieczek
Updated automatically every 5 minutes

Organizatorem wycieczek jednodniowych jest Gąsienica-Kotelnicki Daniel Przewóz Osób o numerze NIP 736 164 26 05 z siedzibą ul. Zwijacze 2a Zakopane 34-500, tel. Firma posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Małopolskiego nr Z/29/2018.

 1. REZERWACJA WSTĘPNA
  1.1 Zapisać się do udziału w wycieczce można bezpośrednio ustnie bądź telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy strony internetowej.
  1.2 Każda rezerwacja musi zostać potwierdzona ustnie w przypadku rezerwacji telefonicznej lub elektronicznej.
  1.3 Rezerwacja wstępna jest rezerwacją nieopłaconą ważną 24h, po tym czasie zostaje anulowana.
 2. UMOWA
  2.1 Zawarcie umowy jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług turystycznych.
  2.2 Klient po uiszczeniu opłaty dostaje potwierdzenie.
  2.3 Osoba dokonująca rezerwacji dla kilku osób zawiera w ich imieniu umowę w pełnym jej rozumieniu.
  2.4 Zawierając umowę klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i programem równoznacznie potwierdzając akceptację warunków umowy i oferty.
 3. PŁATNOŚĆ
  3.1 Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy.
  3.2 Do dokonania ważnej rezerwacji konieczną jest wpłata całości należności.
 4. USŁUGA
  4.1 Organizator zobowiązuje się do należytego świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi programem oraz umową.
  4.2 Podany termin oraz godziny zobowiązują uczestnika do bezwzględnego dostosowania się – niestawienie się jednoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa bez prawa do zwrotu gotówki.
  4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie z przyczyn od niego niezależnych.
  4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny powrotu z wycieczki z powodów niezależnych od organizatora (działanie siły wyższej).
 5. CENA
  5.1 Pełen wykaz cen podany jest na stronie internetowej.
  5.2 Organizator nie odpowiada za zmiany cen atrakcji bezpośrednio od niego niezależnych.
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
  6.1 Rezygnacja powinna zostać złożona na piśmie na podany adres e-mail bądź w siedzibie firmy, nie później jednak niż 24 godziny przed terminem wycieczki.

6.2 W ciągu 14 dni od zakupu wycieczki Uczestnik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Organizatora pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Organizatora widoczny w stopce Panelu sprzedaży lub strony internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę Wycieczki, która jest przedmiotem zwrotu.  
6.2 Odwołanie wycieczki zobowiązuje Organizatora do zwrotu uiszczonej wpłaty, jeżeli Wycieczka nie została wykorzystana przez Uczestnika lub data realizacji Wycieczki nie została jeszcze przekroczona.

6.3 O ile zwrot jest możliwy, zwrot płatności dla Uczestnika jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik do zakupu Wycieczki.

6.4 Organizator ma prawo wypowiedzieć umowę, wskazując ważną przyczynę. W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Uczestnika o zaistniałym fakcie na adres email, który użyty był do nabycia Wycieczki i zaproponuje zamianę na równoważną usługę lub zwrot pieniędzy. O ile Uczestnik nie zgodzi się na zamianę, Organizator zwróci do 7 dni od poinformowania Klienta o rozwiązaniu umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Wycieczki, której dotyczy umowa.

 1. ODWOŁANIE WYCIECZKI
  7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.
  7.2 Uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej do godziny 22.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie wycieczki o jej odwołaniu.
  7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki ze względu na niską frekwencję lub złe warunki meteorologiczne.
 2. UCZESTNIK
  8.1 Obowiązkiem każdego uczestnika bez względu na wiek jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości. Jego brak może skutkować odmową w udziale w wycieczce zagranicznej.
  8.2 Uczestnik zobowiązuje się pokryć wyrządzone straty przez siebie bądź podległe sobie osoby.
  8.3 Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w wycieczce osobie pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających bez zwrotu należności.
  8.4. Każdy uczestnik korzysta z urządzeń udostępnionych przez organizatora na czas obowiązywania organizowanej wycieczki lub imprezy na własne ryzyko.
  8.5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem.
  8.6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk płynem antybakteryjnym dostępnym przy wejściu do autokaru.
 3. REKLAMACJE, RĘKOJMIA ZA WADY

9.1 Organizator dokłada wszelkich starań aby jego usługi były świadczone bez wad i zgodnie z opisem.

9.2 Sprzedawca odpowiada wobec Uczestnika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Uczestników będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami korzystającymi z praw przysługujących konsumentowi rękojmia zostaje wyłączona.

9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody jeśli uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu oraz za warunki atmosferyczne szczególnie gołoledź, oblodzenie i inne utrudnienia na terenie obiektu, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu, ale wynikają z warunków atmosferycznych, a nie z zaniedbań organizatora.

9.4 Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niedotrzymania warunków umowy ze Organizatorem.

9.5 Reklamacje należy kierować pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Organizatora widoczny w stopce Panelu sprzedaży, Zgłoszenie powinno zawierać nazwę Wycieczki, której dotyczy reklamacja. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.        

9.6 Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia.

9.7 Każdą pisemnie zgłoszona wola reklamacji będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

9.8 W przypadku braków w reklamacji (np. braku dołączenia pełnej informacji dot. Wycieczki) Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Uczestnika.

9.9 Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi Świadczonej drogą elektroniczną. W takim przypadku Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu

9.10 W sytuacjach awarii pojazdu Organizator zobowiązuje się zapewnić zastępczy środek transportu.

 1. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
  10.1 W trakcie trwania kolejnych etapów wycieczki robione są fotografie grupowe oraz materiały filmowe, uczestnictwo w niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku danej osoby w mediach społecznościowych, materiałach reklamowych lub na stronie www.

10.2 Fotografie grupowe oraz materiały filmowe są przechowywane przez okres całej działalności Organizatora.

10.3 Na wyraźne żądanie Uczestnika mogą one być usunięte przez Organizatora jeśli żądanie to będzie zasadne i zgodne z obowiązującym prawem.

 1. REGULAMIN DOSTĘPNY JEST ZAWSZE U KIEROWCY WYCIECZKI