Published using Google Docs
Klub Naplno s.r.o. | Privacy Policy
Updated automatically every 5 minutes

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost KLUB NAPLNO s.r.o., IČO: 06967892, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292238 (dále jen „Provozovatel“) jakožto správce osobních údajů si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů uživatele (dále jen „Uživatel“) webu www.srovnejpujcku.cz (dále jen „Web“) umožňující zpracování profilů v souvislosti s finančními službami a předání těchto údajů zprostředkovatelům inzerujícím své služby v rámci Webu (dále jen „Zprostředkovatel SÚ“) (služba poskytovaná prostřednictvím Webu dále jen „Služba“), včetně rozsahu práv Uživatele v souvislosti s tímto zpracováním.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:

Kontaktní osoba:         Jiří Nechvilka

Telefonní číslo:                723 300 230

Elektronická adresa:        jiri.nechvilka@leadxgroup.cz

 1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

 1. Uzavření smlouvy a její plnění

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí Služby, přičemž obsahem Služby je zejména vytvoření uživatelského profilu Uživatele v rámci Webu (dále jen „Profil“) a umožnění Uživateli poskytnout své údaje vložené do Profilu prostřednictvím rozhraní Webu jím vybraným Zprostředkovatelům SÚ. Primárně tedy zpracováváme osobní údaje Uživatelů - fyzických osob, abychom jim mohli poskytovat naši Službu. Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, PSČ), uživatelské jméno a heslo, osobní údaje vzniklé v rámci poskytování Služby.

K poskytnutí souhlasu s podmínkami Služby dochází elektronickou formou, tedy za tímto účelem sbíráme data pro identifikaci smluvní strany při provedení uzavření, abychom měli časové razítko pro důkaz souhlasu s konkrétními podmínkami.

Zpracování těchto údajů je povinné, bez nich není možné poskytnout Službu.

Pro účelnější využívání Služby, mohou být Uživatelem poskytnuty i další údaje, které dobrovolně do Služby vkládá, i zde jde o plnění smlouvy. Těmito údaji může být i rodné číslo, kdy k jeho zpracování je uzavírán samostatný souhlas viz podmínky dle VOP

 1. Oprávněné zájmy

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování Služby jednali v souladu s právními předpisy.

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů sbíráme údaje o využití i chování našich uživatelů pomocí tzv. logování a trackování činnosti na internetových stránkách www.srovnejpujcku.cz. K logování a trackování bude vždy docházet po dobu využívání kampaní na Sklik, Google AdWords a sociálních sítích.

 1. Zákon

Často nám zpracování osobního údaje ukládá i zákon, např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu a pro účely, které dané předpisy přikazují.

 1. Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)

U Uživatelů, u kterých jsme získali e-mail anebo telefon v souvislosti s našimi službami, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách i produktech. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na info@srovnejpujcku.cz.

 1. Od koho osobní údaje dostáváme

Osobní údaje získáváme v prvé řadě od Vás. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Kromě toho zpracováváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci Služby (logování).

Pro vytváření Profilu dále zpracováváme informace z insolvenčního rejstříku (www.isir.cz) a Centrální evidence exekucí (www.ceecr.cz).

 1. Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje prostřednictvím Webu na základě Vaší volby Zprostředkovatele SÚ předáváme příslušnému Zprostředkovateli SÚ, který je uveden u konkrétní nabídky daného Zprostředkovatele.  

V případě, že žádáte o úvěr, z důvodu plnění povinností, plynoucích poskytovatelům finančních produktů ze zákona, je tento poskytovatel povinen před poskytnutím úvěru řádně prověřit Vaši bonitu. Za tímto účelem spolupracuje např. s registrem klientských informací SOLUS. Oprávněným zájmem poskytovatele je také ověřovat Vaše údaje v dalších registrech, které jsou veřejně dostupné - pro tento účel je využíván např. insolvenční rejstřík (ISIR). Podrobnější informace o zpracování poskytuje konkrétní poskytovatel.

Pro zpracování osobních údajů Uživatele využíváme následující zpracovatele:

 1. Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím webu www.srovnejpujcku.cz, služby Lead Agent, popř. uvedenými zpracovateli pro výše stanovené účely.

Osobní údaje Uživatele mohou být zpracovány i manuálně a mohou při tom vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod.  Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste v důsledku užívání Služby neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. V souvislosti s užíváním Služby Vás chráníme i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

 1. Profilujeme?

Nedílnou součástí služby je vytvoření finančního profilu, který je pak možné v přehledné podobě odeslat Zprostředkovatelům SÚ v rámci Služby. Profil je vytváření následujícím způsobem a to zaregistrováním se do služby KLUBU NAPLNO a odsouhlasením podmínek se automatizovaným systémem zakládá profil.

 1. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje poskytnuté při uzavírání Smlouvy o poskytnutí Služby a během jejího plnění uchováme po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí Služby.

I po ukončení Smlouvy o poskytnutí Služby jsme však oprávněni nadále zpracovávat osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k těmto účelům:

 1. Právní předpisy

Osobní údaje zpracované z titulu zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito zákony.

 1. Oprávněné zájmy

Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky našich zákazníků, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vzniku relevantní události).  V této souvislosti Zprostředkovatel zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o užívání Služby (její obsah, informace o jejím plnění) a informace o logování v rámci Služby. Typicky je tato doba 5 let od ukončení Smlouvy.

 1. Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení zasíláme, dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma. Zároveň můžete kdykoli napsat na e-mail uvedený výše, že si nepřejete od počátku žádná sdělení dostávat.

Osobní údaje zpracované dle odst. 6.1 až 6.2 nemůžeme smazat v případě žádosti Uživatele, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

 1. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 1. Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany.