Published using Google Docs
Klub Naplno s.r.o. | Všeobecné obchodní podmínky
Updated automatically every 5 minutes

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

KLUB NAPLNO s.r.o.,

IČO: 06967892, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292238 (dále jen „Provozovatel“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s členstvím v klubu Provozovatele „Klub Naplno“ (dále jen „Klub“) za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách a dále s provozem internetového portálu www.srovnejpujcku.cz (dále jen „Web“) provozovaného Provozovatelem, a jeho užíváním uživateli Webu (dále jen „Uživatelé“) pro účely poskytování služby Provozovatele spočívající v propojení Uživatelů - zájemců o poskytnutí blíže neurčeného spotřebitelského úvěru s konkrétním zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, který inzeruje své služby prostřednictvím Webu (dále jen „Zprostředkovatel SÚ“) ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění (dále jen „ZOSU“) (dále jen „Služba“).

 2. Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Členové Klubu mají možnost změnu Obchodních podmínek odmítnout; v takovém případě mohou ukončit své členství postupem dle článku 8 těchto Obchodních podmínek.

 3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 1. ČLENSTVÍ V KLUBU
 1. Členství v Klubu (dále jen „Členství“) vzniká na základě
 1. Dokončením registrace člena na příslušném webu a zároveň souhlasem s těmito Obchodními podmínkami dochází k uzavření smlouvy o Členství (dále jen „Smlouva o Členství“), na základě čehož je člen Klubu (dále jen „Člen“) oprávněn využívat výhody Klubu stanovené těmito Obchodními podmínkami. O vzniku Členství Provozovatel Člena informuje prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.
 2. Členství je bezplatné.
 3. Členství žádným způsobem nezavazuje Člena k odebírání jakýchkoli výrobků nebo služeb, pokud o tyto Člen neprojeví zájem. Členství v Klubu je možné kdykoli zrušit postupem níže uvedeným.
 4. Základní výhodou poskytovanou Provozovatelem v rámci Klubu je vytvoření uživatelského (členského) profilu Člena, prostřednictvím kterého může Člen využívat služby poskytované Provozovatelem na Webu, jak jsou dále specifikovány v těchto Obchodních podmínkách, zejména pak Službu.
 5. Člen výslovně souhlasí s tím, aby mu výhody spojené s Členstvím byly poskytovány (resp. aby bylo zahájeno jejich poskytování), ihned po vzniku Členství, před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o Členství dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.
 1. PŘEDMĚT PODMÍNEK

 1. Podstatou Služby Provozovatele je vytvoření uživatelského profilu Uživatele (dále jen „Profil“) a umožnění sdílení údajů vložených do Profilu Uživatelem se Zprostředkovateli SÚ inzerujícím své služby v rámci Webu dle výběru a žádosti Uživatele, to vše prostřednictvím Webu.

 2. Součástí Webu je specifický software (dále jen „Software“) umožňující vytváření uživatelských Profilů a jejich sdílení ze strany Uživatelů se Zprostředkovateli SÚ.

 3. Provozovatel sám spotřebitelské úvěry ve smyslu ZOSU neposkytuje ani nezprostředkuje. Služba se omezuje výhradně na vytváření Profilů Uživatelů a umožnění jejich sdílení se Zprostředkovateli SÚ – tzn. podstatou Služby je pouze a jenom předání dat. Služba nesměřuje ke zprostředkování konkrétních úvěrů poskytnutých za konkrétních podmínek, ale pouze k automatizovanému předávání informací o Profilu Zprostředkovateli SÚ. Provozovatel Uživatelům spotřebitelské úvěry sám žádným způsobem nevybírá ani nedoporučuje, neposuzuje úvěruschopnost Uživatelů ve smyslu ZOSU, ani je jinak za účelem poskytnutí spotřebitelského úvěru na základě poskytnutých informací nehodnotí a nekategorizuje.

 4. Provozovatel nevystupuje jako zástupce Zprostředkovatele SÚ, a výběr Zprostředkovatele SÚ, sdílení údajů v Profilu se Zprostředkovatelem SÚ jsou činěny samostatně samotným Uživatelem. Provozovatel nijak nevstupuje ani do sjednávání nebo uzavírání případné smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru mezi Uživatelem a Zprostředkovatelem SÚ.

 5. Provozovatel provozuje Web bezúplatně, s tím, že nevzniknou žádné náklady na dodání služeb Provozovatele ani jiné dodatečné náklady či platby. Uživatelé však nesou náklady přístupu ke Službě, zejména náklady internetového připojení.

 6. Provozovatel v rámci Webu umožňuje Zprostředkovatelům SÚ uveřejňovat prezentaci třetích stran – poskytovatelů spotřebitelských úvěrů ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) ZOSU (dále jen „Poskytovatel SÚ“). V případě těchto nabídek se jedná výhradně o šíření nabídek třetích stran, nikoli o vlastní nabídky Provozovatele, a veškeré informace o konkrétních spotřebitelských úvěrech či jejich podmínkách jsou poskytovány příslušnými Zprostředkovateli SÚ. Provozovatel je ve vztahu k nabídkám Poskytovatele SÚ pouhým šiřitelem reklamy ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, v účinném znění.

 7. Provozovatel neposkytuje radu ve smyslu ustanovení § 85 ZOSU.

 1. VYUŽITÍ SLUŽBY

 1. Zájem o poskytnutí Služby Uživatel projevuje tak, že se úspěšně registruje prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře dostupného na Webu, ve kterém Uživatel vyplní požadované údaje v rozsahu uvedeném níže (dále jen „Údaje“). Před odesláním Údajů je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit Údaje, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do elektronického formuláře. Uživatel odešle Údaje kliknutím na tlačítko „Registrovat“. Odeslané Údaje uvedené v elektronickém formuláři jsou Provozovatelem považovány za správné.

 2. Potvrzením možnosti „Registrovat“ Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky a Reklamační řád je Uživatel dostatečným způsobem upozorněn před dokončením registrace ke Službě, a má možnost se s nimi seznámit, případně si je uložit. Uživatel má rovněž možnost se seznámit se s a uložit si informace o zpracování svých osobních údajů na Webu.

 3. Úspěšným dokončením registrace Uživatele je uzavřena Smlouva o poskytnutí Služby s Provozovatelem (dále jen „Smlouva o poskytnutí Služby“). V případě, že Uživatel v rámci registrace odsouhlasí, že se chce stát zároveň i Členem Klubu, stává se Členem úspěšným dokončením registrace, kdy dochází k uzavření Smlouvy o Členství.

 4. Vybrat si Zprostředkovatele SÚ a předat mu své údaje vložené do Profilu prostřednictvím Webu může Uživatel prostřednictvím uživatelského rozhraní Webu.

 5. Uživatel je oprávněn údaje ve svém Profilu předávat i více Zprostředkovatelům SÚ, a to i opakovaně.

 6. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby Služba byla poskytnuta, resp. zahájeno její poskytování, před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.

 7. Uživatel bere na vědomí, že Služba nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. PROFIL UŽIVATELE

 1. Registrovat se do Klubu a k poskytnutí Služby může pouze fyzická osoba starší 18 let.

 2. Profil je vytvořen automaticky na základě úspěšné registrace Uživatele postupem dle článku 3 těchto Obchodních podmínek. Uživatel při registraci automaticky obdrží uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přihlašovací údaje“).

 3. Při registraci Uživatel povinně vyplní následující údaje:

 1. jméno, příjmení,
 2. emailová adresa,
 3. PSČ,
 4. telefonní číslo.
 1. Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

 2. Uživateli je dále umožněno dobrovolně vkládat do Služby další údaje.

 3. Veškeré údaje, které Uživatel při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli jejich pozdější změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím uživatelského rozhraní Profilu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Uživatel uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Účtu dle tohoto odstavce.

 4. Při registraci Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí, a to zaškrtnutím příslušného “checkboxu”. Bez udělení tohoto souhlasu nelze dále pokračovat s registrací.

 5. O úspěšné registraci bude Uživatel bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

 6. Uživatel je oprávněn přistupovat výhradně ke svému Profilu a výhradně svůj Profil užívat. Pro přístup do Profilu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Uživatel obdržel při registraci. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit. Uživatel je povinen zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Uživatele co nejdříve své přístupové údaje změnit.

 7. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Profil v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

 8. Uživatel je oprávněn údaje uvedené ve svém Profilu kdykoli upravit či změnit.

 9. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Profilu. Provozovatel jej zruší bez zbytečného odkladu.

 10. Provozovatel si vyhrazuje právo Profil Uživatele kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, s důsledky stanovenými dále těmito Obchodními podmínkami. Uživateli v souvislosti se zrušením Profilu nevznikají žádné nároky mimo těch výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

 1. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K SOFTWARU

 1. Software je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „autorský zákon“).  

 2. Provozovatel v rámci Služby poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva Software užít (licenci) v podobě, v jaké je dostupný v tom kterém konkrétním čase na Webu. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu aktuálního využití Software v rámci Webu, výhradně pro účely užití Webu v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu.

 3. Uživatelům je licence dle tohoto článku Obchodních podmínek poskytována bezplatně.

 4. Uživatel není oprávněn do Softwaru jakkoli zasahovat nebo ji měnit a spojit ji s jiným dílem, zařadit ji do díla souborného. Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Softwaru.

 5. Uživatel bere na vědomí, že Software je poskytován v režimu software as a service, a tedy že neobdrží žádnou kopii Softwaru, a Software může užívat pouze využitím dálkového přístupu prostřednictvím Webu, a to konkrétními omezenými způsoby užití dle těchto Obchodních podmínek. Náklady na zajištění přístupu k Softwaru (zejména poplatky za internetové připojení) nese Uživatel.

 6. Podmínky užívání Softwaru se obdobně použijí i na jiné nehmotné statky zpřístupněné Provozovatelem v rámci Webu (zejm. grafika, ochranné známky, apod.).  

 7. Uživatel a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

 1. ODPOVĚDNOST

 1. V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude Provozovatel odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v souvislosti s užíváním Služby. Provozovatel tak především není povinen nahradit Uživateli újmu vzniklou:

 1. v důsledku nemožnosti užívat Službu nebo funkce Služby;
 1. změnou těchto Podmínek užívání;
 2. ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím přístupových údajů Uživatele;
 3. v důsledku užití Služby v rozporu s těmito Podmínkami užívání či s právním řádem České republiky;
 4. v důsledku užití služby či produktu poskytovaného třetí stranou;
 5. nezávisle na vůli Provozovatele.
 1. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel v rámci Služby poskytuje pouze platformu pro zpracování a sdílení dat a nenese odpovědnost za:

 1. jakýkoli obsah, který Uživatelé do Webu vloží,
 1. správnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných Uživatelem v rámci jeho Účtu na jeho Profilu, zejména Provozovatel neodpovídá za chybné nebo nepravdivé či neúplné informace o Uživatelích,
 2. funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele, za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele,
 3. za zajištění přístupu Uživatele ke Službě.
 1. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne, pokud se jakékoli prohlášení Uživatele podle těchto Podmínek užívání ukáže být neúplným či nepravdivým. Uživatel se zavazuje Provozovatele v plném rozsahu odškodnit a odstranit veškeré negativní následky takového nepravdivého či neúplného prohlášení.

 2. Provozovatel bude odpovědný pouze za škody, které vzniknou Uživateli zaviněným porušením povinností Provozovatele dle těchto Obchodních podmínek. Tím nejsou dotčena výše uvedená ustanovení o omezení odpovědnosti Provozovatele.

 3. Služba je poskytována ve stavu „tak jak je“. Uživatel se vzdává veškerých nároků z vad, které mu plynou z užívání Služby, v rozsahu umožněném českým právním řádem. Práva spotřebitele z vadného plnění se řídí zákonnou úpravou. Uživatel se zříká veškerých záruk, a to v co nejširším rozsahu, který umožňuje český právní řád.

 4. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel vynakládá při tvorbě a provozu Webu a při poskytování Služby přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti přenášených informací. Provozovatel však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Služby a přenášených informací ke kterému došlo nezávisle na vůli Provozovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany Provozovatele.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Uživatel je oprávněn ukončit užívání Služby kdykoli zrušením svého Profilu. Zrušením Profilu dochází i ke zrušení Členství.

 2. Provozovatel může ukončit užívání Služby zrušením Uživatele dle odst. 4.13 těchto Obchodních podmínek.

 3. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby nebo Smlouvy o Členství podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, neboť mu byla Služba poskytována s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby (ustanovení § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku).

 4. Uplatňování reklamací vůči nefunkčnosti Služby a činnosti Provozovatelem je možné skrze e-mail info@leadxgroup.cz

 5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se v dalším řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku).

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění Smlouvy o poskytování Služby a Smlouvy o Členství.

 2. Uživatel se může kdykoliv zde seznámit s informacemi o zpracování svých osobních údajů Provozovatelem.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky a Smlouva o poskytnutí Služby a Smlouva o Členství se řídí českým právem. Pokud poměr založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se poměr řídí českým právem.

 2. Uživatel a/nebo Člen má právo na mimosoudní řešení sporů s Provozovatelem v souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz). Lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení EU č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů

 3. Provozovatelem může být doručováno na adresu elektronické pošty nm76kd2 nebo na tuto adresu pro doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb: KLUB NAPLNO s.r.o., Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7. Účinky doručení nastávají doručením na adresu elektronické pošty jakožto i doručením prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

 4. Údaje o vyjádření souhlasu s těmito podmínkami jsou archivovány Provozovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně Provozovatel, resp. jeho sub-dodavatelé.

 5. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 6. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

 7. Smlouva o Službě a Smlouva o Členství je uzavírána v českém jazyce, a tyto Obchodní podmínky jsou jejich nedílnou součástí.
 8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2019.